8

Exalas Nyeem Txoj Kevcai Rau Cov Pejxeem Mloog

1Thaum lub xya hli ntuj, cov pejxeem Yixalayees txawm mus nyob tas rau hauv lawv tej nroog lawm. Lub hlis ntawd hnub xiab ib, tagnrho sawvdaws thiaj tuaj sib sau ua ke rau hauv lub nroog Yeluxalees, ntawm lub tshavpuam uas nyob ntawm lub Roojvag Dej sab hauv. Lawv thiaj thov kom tus povthawj Exalas uas yog tus kawm paub txoj Kevcai uas tus TSWV tau muab cob rau Mauxes, mus nqa phau Kevcai ntawd tuaj. 2Yog li ntawd, Exalas thiaj nqa phau kevcai tuaj rau ntawm qhov chaw uas cov pejxeem tuaj sib sau, tsis hais cov pojniam, cov txivneej thiab cov menyuam uas loj thiab paub qabhau uas tuaj ntawd. 3Exalas txawm nyeem Phau Kevcai rau lawv mloog, ntawm lub tshavpuam uas nyob ntawm lub roojvag sab hauv, thaum kaj ntug txoog mus txog thaum tavsu, thiab lawv puavleej ua tib zoo mloog.
4Exalas sawv saum lub samthiaj uas yeej ua los npaj rau tej lub sijhawm uas muaj li ntawd. Matithiyas, Semas, Anayas, Uliyas, Hilekiyas thiab Ma-axeyas yog cov txivneej uas sawv ntawm nws sab xis; thiab Pedayas, Misayees, Makhiyas, Hasoos, Hasenpadanas, Xakhaliyas thiab Mesulas yog cov txivneej uas sawv ntawm nws sab laug.
5Exalas sawv saum lub samthiaj uas siab tshaj cov neeg sawvdaws, thiab cov pejxeem puavleej tig mus saib nws. Thaum nws nthuav hlo phau ntawv, lawv sawvdaws puavleej sawv ntsug tagnrho. 6Exalas hais tias, “Ua tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus tsaug!”
 Tagnrho cov neeg sawvdaws puavleej tsa tes rau saum ntuj thiab teb hais tias, “Amees! Amees!” Thiab lawv txawm txhos caug ntua nyo hau ua ntsejmuag ti nkaus rau hauv av pehawm Vajtswv.
7Ces lawv rov sawv ntsug thiab nyias sawv ntawm nyias qhov chaw, thiab cov Levis uas muaj npe li nram no thiaj los piav txoj kevcai rau lawv mloog: Yesuas, Npanis, Selenpiyas, Yamees, Akus, Sanpethais, Haudiyas, Ma-axeyas, Kelitas, Axaliyas, Yauxanpas, Hanas thiab Pelayas. 8Lawv txhais Vajtswv txoj Kevcai thiab piav txoj Kevcai ntawd kom cov pejxeem paub tseeb.
9Thaum cov neeg hnov tej uas txoj Kevcai ntawd qhia kom sawvdaws ua, lawv tu siab thiab quaj kawg li. Nehemis uas yog tus tswvxeev, thiab Exalas uas yog tus povthawj thiab yog tus uas kawm paub txoj Kevcai no zoo, thiab cov Levis uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Hnub no yog ib hnub uas dawbhuv rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. Yog li ntawd, nej tsis txhob tu siab thiab tsis txhob quaj.” 10Ces nws txawm hais rau lawv tias, “Nej cia li rov mus tsev, noj tej nqaij rog thiab haus tej cawv qab zib thiab muab ibtxhia pub rau cov neeg uas tsis tau npaj dabtsi noj; rau qhov hnub no yog hnub uas dawbhuv rau peb tus TSWV; thiab tsis txhob nyuaj siab, vim txojkev zoo siab uas los ntawm tus TSWV twb txhawb tau nej lub zog lawm.”
11Cov Levis ncig mus thoob plaws cov neeg hais kom sawvdaws nyob twjywm thiab tsis txhob nyuaj siab rau hnub dawbhuv ntawd. 12Yog li ntawd, cov pejxeem thiaj li rov mus tsev thiab noj haus tsau npo muaj kev zoo siab thiab faib tej uas lawv muaj pub rau lwm tus, rau qhov lawv totaub zoo txog txoj Kevcai uas nyeem rau lawv mloog ntawd lawm.

Ua Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab

13Hnub tom qab, txhua tus thawjcoj ntawm txhua cuab kwvtij, nrog cov povthawj thiab cov Levis, txawm sib sau ua ke tuaj kawm Vajtswv txoj Kevcai ntawm Exalas. 14Lawv pom hais tias txoj Kevcai uas tus TSWV muab cob rau Mauxes yeej qhia rau cov Yixalayees kom yuav tsum nyob hauv cov Tsev Pheebsuab mus txog hnub uas lawv ua kevcai tas lawm. 15Yog li ntawd, lawv thiaj li tshaj tawm tej lus uas hais li nram no, xa mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees, lwm lub nroog thiab lwm cov zos hais tias, “Sawvdaws cia li nce mus rau pem tej roob, mus lov tej ceg thuv, ceg txiv ntoo roj, ceg ntoo tsw qab, nplooj toovlaj thiab lwm yam ntoo los ua Tsev Pheebsuab raws li tej lus uas tau sau tseg rau hauv phau Kevcai lawm.”
16Yog li ntawd, cov neeg thiaj mus lov tej cegntoo coj los ua Tsev Pheebsuab rau saum lawv tej tsev txheej saud, rau ntawm lawv tej togvaj togtsev, rau ntawm lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev, thiab ua rau ntawm lub tshavpuam uas nyob ntawm lub Roojvag Dej thiab lub Roojvag Efalayees. 17Tagnrho cov neeg uas raug luag ntes mus thiab tau rov los puavleej ua Tsev Pheebsuab thiab mus nyob hauv tej tsev ntawd. Suav txij thaum Noos tus tub Yausuas tiam los txog rau lub sijhawm no, zaum no yog thawj zaug uas lawv ua, txhua tus txaus siab thiab zoo siab kawg nkaus li. 18Thawj hnub uas lawv pib ua kevcai los txog rau hnub uas ua kevcai xaus, Exalas muab Vajtswv phau kevcai nyeem rau cov pejxeem mloog txhua hnub. Lawv ua kevcai tau xya hnub, hnub yim yog hnub uas lawv xaus raws li txoj kevcai tau qhia tseg lawm.