1

Bu Ur Gŭ Sai Jêh Ri Phung Kon Bu Ur Ƀon Yêrusalem

1Nau mprơ ueh uĭn ma lĕ nau mprơ, jêng nau Y-Salômôn mprơ.

Bu ur gŭ sai:

2Ăn may chŭm gâp ma trôm mbung may! Yorlah nau may rŏng jêng ueh ma dak play kriăk ƀâu, 3dak kôlônh may ƀâu kah ngăn, amoh may jêng nâm bu dak ƀâu kah n'hôl bu troch; yor nây yơh bu druh tang tat rŏng ma may. 4Têk leo hom gâp; ăn he hăn ndrel. Hađăch hŏ leo gâp lăp jrô păng.

Phung băl:

Hên mra răm maak jêh ri rhơn răm yor may; Hên mra tâm rnê ma nau may rŏng âk lơn ma dak play kriăk ƀâu.

Bu ur gŭ sai:

Jêng di ngăn yơh bu druh tang tat rŏng ma may. 5Hơi bu ur ƀon Yêrusalem, gâp krăk ngăn, ƀiălah ray nkrơ̆, Nâm bu ngih bok phung Kêdar, Nâm bu bok nching, Y-Salômôn. 6Lơi uănh ma gâp ôh, yorlah ntâu gâp krăk, duh nar nđat jêh gâp. Phung kon buklâu mê̆ gâp nuih ma gâp, khân păng ăn gâp chiă mât n'gar play kriăk ƀâu; bi n'gar play kriăk ƀâu gâp nơm, gâp mâu hôm mât mray ôh. 7Hơi nơm gâp rŏng, mbơh hom ma gâp, ta ntŭk may chiăp biăp may, Nar nklang bôk ta ntŭk may ăn phung biăp may rlu kuen? Mbu moh yor gâp jêng nâm bu du huê bu ur nkŭm muh măt Gŭ ndrel phung biăp phung băl may?

Bu klâu gŭ ur:

8Hơi bu ur ueh reh lơn tâm lĕ rngôch bu ur êng, Tơlah ay mâu gĭt, luh hom tĭng têl phung biăp, Jêh ri chiăp phung be kon ay dăch êp ngih bok phung rmăk biăp.

Bu Klâu Gŭ Ur Jêh Ri Bu Ur Gŭ Sai

9Hơi nơm gâp rŏng, gâp tâm rđĭl ay đah du mlâm she me uih ndeh Pharaôn. 10Trô-bom ay ray ndrel drăp nkrơ̆, trôko ay ueh đŏng yor văn lŭ khlay. 11Hên mra nkra ma ay ndơ nkrơ̆ đah miah lĭr ndrel dak prăk.

Bu ur gŭ sai:

12Dôl hađăch lâng bêch ta sưng păng dak kôlônh gâp n'hpôl ƀâu kah ma păng. 13Nơm gâp rŏng nâm bu du nchăp ndơ ƀâu kah đah gâp. Gŭ vah vang toh gâp. 14Nơm gâp rŏng nâm bu dunchăo kao hêna đah gâp. Tâm n'gar paly kriăk ƀâu Êngêdi.

buklâu gŭ ur:

15Aơ, ay jêng ueh reh, Hơi nơm gâp rŏng, aơ, ay jêng ueh ngăn ngên; măt ay jêng nâm bu plŭk.

bu ur gŭ sai:

16Aơ, may jêng ueh ngăn, Hơi nơm gâp rŏng, Ueh rom ngăn ngên!

buklâu gŭ ur:

sưng bêch he jêng nđir rĭt ngĭt 17chor ngih he ma tơm si sêdar jêh ri njon păng ƀư ma tơm n'ho.