2

  1Kuv yog ib lub nyuag paj ntoos uas
   nyob hauv Saloos,
  yog lub paj lilis uas nyob ntawm
   tej hav.

Tus Hluas Nraug

  2Nws zoo ib yam li tsob paj lilis uas
   tuaj xyaw tej hmab pos,
  nws yog kuv tus hluas nkauj uas
   nyob nrog ib tsoom pojniam.

Tus Hluas Nkauj

  3Yog muab tus uas kuv hlub piv rau
   lwm tus txivneej,
  nws zoo ib yam li tsob txivduaj uas
   tuaj xyaw tej ntoo havzoov ntag.
  Kuv nyiam nyob hauv qab nws tus duab ntxoov ntxoo,
  thiab kuv saj nws tej txiv qab zib kawg nkaus li.
  4Nws coj kuv mus rau hauv lub tsev
   uas luag npaj muaj rooj noj rooj haus,
  nws tsa nws tus chij roos kuv qhia
   hais tias nws hlub kuv.
  5Nws muab tej txiv hmab qhuav rau
   kuv noj kom kuv rov muaj zog,
  thiab muab txiv duaj rau kuv noj ua
   rau kuv laj siab kawg li!
  Vim txojkev hlub ua rau kuv tsaug
   muag.
  6Nws xyab loo nws txhais npab laug tuaj rau kuv ncoo,
  thiab cev loo nws txhais npab xis tuaj puag nkaus kuv.
  7Ib tsoom pojniam uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
   nej cia li coglus rau kuv;
  cia li coglus rau tej kauv thiab tej muaslwj
  hais tias nej yuav tsis tuaj loojkoov wb txojkev hlub.

Zaj Nkauj Ob

Tus Hluas Nkauj

  8Kuv hnov tus uas kuv hlub lub suab.
  Nws khiav ceev nrooj hla tej laj roob tuaj,
   khiav ceev heev hla tej pov roob los cuag kuv.
  9Tus uas kuv hlub zoo ib yam li tus
   laug kauv thiab zoo ib yam li tus thav sai.
  Nws sawv npuab ntawm sab phabntsa.
  Nws xauj ntawm qhovrai tuaj, thiab
   xauj ntawm lub qhov tsev tuaj.
  10Tus uas kuv hlub tsa ncauj nrog kuv tham.

Tus Hluas Nraug

  Tus uas kuv hlub, koj cia li tawm tuaj;
  kuv tus me hluas nkauj, koj cia li tawm tuaj nrog kuv mus.
  11Caij ntuj no twb dhau, thiab caij
   ntuj nag twb tu lawm;
  12nyob tim tej ntug nroog paj ntoos
   tawg ntsa iab.
  Tamsim no yog lub caij hu nkauj lawm ntag;
  hnov nquab quaj zom zaws hauv tej teb tuaj.
  13Tej txiv ncuavpias tabtom pib siav;
  tej txiv hmab tabtom tawg paj zom
   zaws thiab tsw qab ntxiag.
  Tus uas kuv hlub, cia li tawm tuaj;
  kuv tus hluas nkauj, cia li tawm tuaj
   nrog kuv mus.
  14Koj zoo ib yam li tus nquab uas mus
   nkaum hauv tej kis zeb.
  Thov cia kuv pom koj lub ntsejmuag
   uas ntxim hlub,
  thiab cia kuv hnov koj lub suab uas
   hais tej lus qab zib.

  15Cia li ntes cov hma thiab tej
   menyuam hma
  los rau wb ua ntej uas cov hma ntawd yuav los rhuav
  wb lub vaj txiv hmab uas tabtom tawg paj ntsa iab.

Tus Hluas Nkauj

  16Tus uas kuv hlub yog kuv tug, thiab
   kuv yog nws tug.
  Nws yug nws pab yaj hauv lub hav paj lilis,
  17mus txog thaum sawv ntxov uas
   muaj cov cua laj ntxiag tuaj,
  thiab qhov tsaus ntuj los ploj mus lawm.
  Tus nraugxwb uas kuv hlub rov qab
   los ib yam li tug laug kauv,
  thiab ib yam li tus thav sai uas nyob
   saum tej roob hauv Npethes.