3

  1Thaum tsaus ntuj uas kuv pw saum txaj,
   kuv nrhiav tus uas kuv lub siab nyiam,
   kuv nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau.
  2Kuv yuav sawv tsees
   mus thoob plaws hauv lub nroog,
   mus hauv tej kev thiab hauv tej tshav puam,
  kuv yuav nrhiav tus uas kuv lub siab nyiam.
   Kuv nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis tau.
  3Cov uas faj xwm ntsib kuv rau thaum
   lawv tabtom taug kev hauv lub nroog.
  Kuv nug lawv tias, “Nej pom tus
   uas kuv lub siab nyiam los tsis pom?”
  4Thaum kuv hla dhau lawv mentsis lawm,
   kuv ntsib nws,
   yog tus uas kuv lub siab nyiam.
  Kuv ntsiab nkaus nws
   tsis kam tso nws mus li,
  mus txog thaum kuv coj nws los
   rau hauv kuv niam lub tsev,
  thiab nkag rau hauv
   tus uas xeeb kuv lub txaj.
  5Yeluxalees tej ntxhais 'e,
   thov nej twv rau tej kauv seb
   thiab tej xyuas muas lwj hais tias
  nej yuav tsis tshum tsis tsa
   kom wb txojkev sib hlub tsim ras
   mus txog thaum txaus siab tso.

Zaj Nkauj Peb

Tus hluas nkauj hais

  6Leejtwg tawm hauv tebchaws
   moj sab qhua tuaj
  zoo yam li ib nthwv pa ncho
   uas muaj roj tsw qab
   thiab roj ntoos tsw qab tsw ntxiag tuaj,
  yog txhua yam hmoov tsw qab
   uas tub lag tub luam xa tuaj?
  7Saib maj, yog Xalaumoo lub zwm txwv.
   Muaj rau caum leej tub rog
   uas siab tuab vij vog,
  yog Yixayee cov tub rog
   uas siab loj siab tuab.
  8Lawv coj ntaj thiab lawv txawj ntaus rog,
   lawv txhua tus ris ntaj ntawm duav
   faj seeb xwm txheej thaum tsaus ntuj.
  9Vajntxwv Xalaumoo
   muab tej ntoo pem Lenpanoo
   ua lub zwm txwv.
  10Nws muab nyiaj ua ncej zwm txwv,
   thiab muab kub ua daim txiag pheeb
  thiab muab ntaub tsamxem
   pua daim txiag rooj nyob.
  Lub zwm txwv sab hauv yog
   Yeluxalees tej ntxhais muab tawv tsiaj ua.
  11Xi‑oo tej ntxhais 'e, cia li tawm mus
   saib vajntxwv Xalaumoo,
  nws ntoo lub mom kub
   uas nws niam muab looj rau nws taubhau
  rau hnub uas nws ua tshoob,
   yog hnub uas nws zoo siab xyiv fab kawg.