4

Tus hluas nraug hais

  1Tus uas kuv nyiam, koj zoo nkauj kawg,
   koj zoo nkauj tiag tiag li.
  Koj ob lub qhov muag
   uas nyob hauv daim qab ntaub kauv
   zoo tam tus nquab taug.
  Koj plaubhau npws qas loo yam li pab tshis
   uas nqes pem ntav roob Kile‑a los.
  2Koj cov hniav zoo tam pab yaj
   uas nyuam qhuav muab plaub txiav tag
   thiab muab ntxuav tag.
  Txhua tus muaj menyuam ntxaib
   thiab tsis muaj ib tug uas sem menyuam li.
  3Koj daim tawv ncauj liab ploog li xov liab,
   koj lub qhov ncauj zoo nkauj kawg,
  koj ob sab plhu uas nyob
   hauv daim qab ntaub kauv, zoo yam nkaus li
   lub txiv ntsiav kws phua ob sab.
  4Koj lub caj dab zoo tam
   Davi lub tsev zov khuav
   uas ua los khaws tej cuab yeej ua rog,
  sab nraud dai ib txhiab daim hlau thaiv,
   txhua daim ntawd
   yog cov tub rog siab tuab li.
  5Koj ob lub mis zoo yam nkaus li
   ob tug menyuam kauv seb ntxaib,
   uas noj zaub hauv tej paj lilij.
  6Kuv yuav mus pem roob roj tsw qab
   thiab mus pem pov roob roj ntoos tsw qab
  mus txog thaum cua ntsawj sawv ntxov
   thiab duab tsaus ntuj ploj lawm.
  7Tus uas kuv nyiam,
   koj lub cev ntaj ntsug zoo nkauj kawg,
   tsis muaj ib qho phem li.
  8Kuv tus nkauj nyab,
   cia li tawm hauv Lenpanoo nrog kuv mus,
  cia li tawm hauv Lenpanoo
   nrog kuv mus ov,
  cia li nqes saum hau roob Amana,
   thiab saum hau roob Xeni
   thiab roob Hawmoo,
  thiab tawm hauv lub qhov tsov ntxhuav,
   thiab lub roob tsov pom txwv.

  9Kuv tus muam npaws, kuv tus nkauj nyab,
   koj lws kiag kuv nplooj siab lawm,
  thiab koj tib laj muam rau kuv xwb
   rub kiag kuv lub siab,
   koj tib txoj saws xwb rub tau kuv lawm.
  10Kuv tus muam npaws, kuv tus nkauj nyab,
   ua cas koj txojkev hlub qab zib ua luaj?
  Koj txojkev nyiam qab dua cawv txiv hmab,
   thiab tej tshuaj uas koj pleev tsw qab dua li
   tej hmoov tshuaj tsw qab huvsi.
  11Kuv tus nkauj nyab,
   koj daim tawv ncauj nrog zib ntab,
  zib ntab thiab kua mis
   nyob hauv koj tus qab nplaig.
  Koj cev tsoos tsho tsw qab ntxiag
   yam li Lenpanoo.
  12Kuv tus muam npaws, kuv tus nkauj nyab
   yog lub vaj uas muab kaw cia,
   yog lub vaj uas muab txwv cia,
  yog lub qhov dej txhawv
   uas muab kaw cia lawm.
  13Koj yog lub vaj txiv ntsiav kws
   thiab muaj lwm yam txiv ntoo
   uas zoo zoo puv nkaus,
  muaj tej paj ntoo tsw qab
   thiab ntoo roj tsw qab,
  14Muaj ntoo roj tsw qab,
   thiab qhiav daj, tauj qaib, ntoo tuv,
  thiab lwm yam ntoo
   uas ua tshuaj tsw qab, roj tsw qab
  thiab roj ntoo alau‑es
   thiab txhua yam txuj lom.
  15Koj yog lub qhov dej uas txhawv hauv vaj,
   yog lub hauv dej cag,
   thiab yog tej dej ntws pem Lenpanoo los.

Tus hluas nkauj hais

  16Tej cua ntsawj sab ped tuaj 'e,
   cia li sawv tsees,
   tej cua ntsawj sab nrad 'e, cia li ntsawj tuaj.
  Cia li ntsawj rau kuv lub vaj
   kom tej pa tsw qab hauv lub vaj
   thiaj li tsw thoob plaws mus.
  Thov cia tus uas kuv ntxim siab
   nkag los rau hauv nws lub vaj
  thiab noj tej txiv ntoo uas zoo tshaj plaws.