5

Tus hluas nraug hais

  1Kuv tus muam npaws, kuv tus nkauj nyab,
   kuv los rau hauv kuv lub vaj lawm nav.
  Kuv sau zog kuv tej roj tsw qab
   thiab tej txuj lom,
  kuv noj kuv li tsev ntab thiab zib ntab,
   kuv haus kuv li cawv txiv hmab
   thiab kuv li kua mis.

Yeluxalees tej ntxhais hais

  Ob tug kwvluag 'e, neb cia li noj cia li haus,
   ob tug uas sib nyiam 'e,
   neb cia li haus kom pov khawv nkaus.

Zaj Nkauj Plaub

Tus hluas nkauj hais

  2Kuv tsaug zog lawm
   tiamsis lub siab ras dhuj dheev.
  Kuv hnov tus uas kuv ntxim siab
   khob hu hais tias,
  “Leej muam npaws, tus uas kuv nyiam,
   kuv tus nquab taug,
   kuv tus uas zoo nkauj tshaj plaws,
  qheb qhov rooj rau kuv,
   rau qhov kuv lub taubhau ntub lwg ntsuav,
  thiab kuv tej plaubhau
   ntub nag tshauv tsaus ntuj nti.”

Tus hluas nkauj hais

  3Kuv twb hle tsho lawm,
   ua li cas tseem yuav kom kuv
   rov muab los hnav?
  Kuv twb ntxuav kotaw lawm,
   ua li cas yuav kom kuv
   rov muab ua khub dua thiab?
  4Tus uas kuv ntxim siab
   cev nws txhais tes ntawm qhov rooj los,
   kuv lub siab qaug lias rau nws.
  5Kuv sawv tsees mus qheb qhov rooj
   rau tus uas ntxim kuv siab,
  kuv txhais tes lo roj tsw qab nrog tawv,
   kuv cov ntiv tes kuj nrog roj tsw qab
   rau thaum kuv tuav tus las rooj.
  6Kuv qheb qhov rooj
   rau tus uas ntxim kuv siab,
  tiamsis tus uas ntxim kuv siab
   tig kiag rov qab lawm.
  Thaum nws hais lus rau kuv xwb,
   kuv yeej poob siab lawm.
  Kuv nrhiav nws tiamsis nrhiav tsis pom,
   kuv hu nws los nws tsis teb li.
  7Cov uas faj xwm ntsib kuv rau thaum
   lawv tabtom taug kev hauv lub nroog.
  Lawv txawm ntaus kuv,
   muab kuv ntaus mob thiab to,
  lawv txeeb kuv daim ntaub kauv lawm,
   yog lawv cov uas zov ntsa loog.
  8Yeluxalees tej ntxhais 'e,
   thov nej cog lus cia tias
   yog nej ntsib kuv tus uas ntxim siab
  nej yuav hais rau nws tias
   kuv nyiam nws mob kuv siab kawg.

Yeluxalees tej ntxhais hais

  9Tus uas zoo nkauj tshaj plaws
   ib tsoom hluas nkauj huvsi 'e,
  tus uas ntxim koj siab
   zoo dua li luag lwm tus lov?
  Tus uas ntxim koj siab
   zoo dua li luag lwm tus npaum li cas
   es koj yuav kom peb cog lus li ntawd?

Tus hluas nkauj hais

  10Tus uas kuv ntxim siab
   zoo nraug plhu tshiab liab ploog,
   ib vam leej nws yog tus zoo tshaj plaws.
  11Nws cov plaubhau yog tseem kub,
   nws cov plaubhau caws vos,
   thiab dub yam li uab lag.
  12Nws qhov muag zoo tam tus nquab taug
   uas nyob ntawm ntug hav dej da kua mis,
  zoo yam nkaus li qe zeb hlaws
   khawm rau hauv lub tais.
  13Nws ob lub plhu zoo yam nkaus li
   thaj uas cog txuj lom tsw qab
   ntxiag thoob plaws.
  Nws daim tawv ncauj zoo yam nkaus li
   tej paj lilij uas roj tsw qab nrog ntsuj ntsuav.
  14Nws txhais npab ntug ntoob,
   yog npab kub uas muaj
   tej qe zeb hlaws muaj nqes ntsia lo rau.
  Nws lub cev zoo yam li kaus ntxhw uas muab
   qe zeb phaithu tsamxem teem rau.
  15Nws txhais ceg yog ncej zeb dawb
   uas txawb saum lub taw kub.
  Nws lub cev ntaj ntsug
   zoo yam nkaus li Lenpanoo,
   zoo nraug li tej ntoo ciab.
  16Tej lus uas nws hais qab zib kawg,
   nws lub zeej txhiaj
   ntxim nyiam kawg nkaus li.
  Yeluxalees tej ntxhais 'e,
   no yog tus uas kuv ntxim siab
   thiab yog kuv tus phoojywg.