5

Pô Tơdăm

  1Kâo hơmâo rai laih amăng đang kâo, Ơ adơi kâo, pô kâo khăp hơi;
   kâo hơmâo pơƀut glaĭ laih jrao phĭ̱ kâo hrŏm hăng gơnam ƀâo mơngưi kâo.
  Kâo hơmâo ƀơ̆ng laih sêng hơni laih anŭn ia hơni kâo;
   kâo hơmâo mơñum laih ia boh kơƀâo hăng ia tơsâo kâo.

Ƀing Gơyut

  Ƀơ̆ng bĕ, Ơ ƀing gơyut hơi, laih anŭn mơñum bĕ;
   mơñum brơi hrăp bĕ, Ơ ƀing pơkhăp hơi.

Pô Dra Hơči̱h

  2Kâo pĭt laih samơ̆ pran jua kâo ăt dŏ mơdưh.
   Hơmư̆ bĕ! Pô kâo khăp hlak khŏk bah amăng tui anai:
  “Pŏk brơi kâo bĕ, Ơ adơi kâo, pô kâo khăp hơi,
   Ơ čim pơrơgŏm kâo, pô hiam hiut kâo ăh.
  Akŏ kâo bă hăng ia ngo̱m,
   ƀŭk kâo mơsăh hăng ia mơmŏt mlam yơh.”
  3Kâo hơmâo tŏh hĭ laih ao phyung kâo,
   hiư̆m kâo khŏm buh glaĭ ao anŭn dơ̆ng lĕ?
  Kâo hơmâo rao laih plă̱ tơkai kâo,
   hiư̆m kâo khŏm pơgrĭ hĭ dơ̆ng lĕ?
  4Pô khăp kâo yơr tơngan ñu mŭt amăng čơnŭh khuă bah amăng;
   pran jua kâo čơdơ̆ng hơnơ̆k pơpư̆ yơh yuakơ ñu.
  5Kâo tơgŭ kiăng pŏk bah amăng brơi kơ pô kâo khăp,
   laih anŭn tơngan kâo rô tơdjŏh hăng ia jrao phĭ̱,
  khul čơđe̱ng tơngan kâo bă hăng jrao phĭ̱ ƀâo mơngưi,
   ƀơi čơnŭh djă̱ khuă kăl anŭn.
  6Kâo pŏk brơi kơ pô kâo khăp,
   samơ̆ pô kâo khăp hơmâo đuaĭ hĭ laih; ñu đuaĭ hĭ ataih laih.
  Pran jua kâo tơdu rơmơ̆n yơh yuakơ ñu đuaĭ hĭ laih.
   Kâo hơduah sem ñu samơ̆ ƀu thâo ƀuh ñu ôh.
   Kâo iâu ñu samơ̆ ñu ƀu laĭ glaĭ kơ kâo ôh.
  7Ƀing gak bưp kâo
   tơdang ƀing gơñu rơbat hyu gak jum dar amăng plei.
  Ƀing gơñu taih kâo laih anŭn pơrơka hĭ kâo;
   ƀing gơñu mă pơđuaĭ hĭ ao jao kâo,
   anŭn jing ƀing gak wai khul pơnăng plei yơh!
  8Ơ ƀing ană dra Yerusalaim hơi, kâo pơđu̱r kơ ƀing gih,
   tơdah ƀing gih hơduah ƀuh pô kâo khăp,
   hơget tơlơi ƀing gih či ruai hăng ñu lĕ?
  Ruai bĕ hăng ñu, kâo ruă gleh hăng tơlơi khăp yơh.

Ƀing Gơyut

  9Ơ pô hiam hloh amăng ƀing đah kơmơi hơi,
   hiư̆m pă pô ih khăp jing hiam hloh kơ ƀing pơkŏn lĕ?
  Hiư̆m pă pô ih khăp anŭn jing hiam hloh kơ ƀing pơkŏn,
   tơl ih pơđu̱r kơ ƀing gơmơi hrup hăng anŭn lĕ?

Pô Dra Hơči̱h

  10Pô kâo khăp jing hiam rơkơi laih anŭn kơtang,
   jing mrô sa hloh kơ sa-rơbăn čô mơnuih yơh.
  11Akŏ ñu jing kar hăng mah phŭn;
   ƀŭk ñu hơprañ laih anŭn jŭ̱ kar hăng čim ak.
  12Mơta ñu jing hrup hăng čim pơrơgŏm dŏ jĕ ƀơi hơnŏh ia,
   mơnơi hơgơi amăng ia tơsâo, go̱m klôp hrup hăng khul gơnam pơhrôp yơh.
  13Dua gah meng ñu kar hăng đang lŏn hơmâo gơnam ƀâo mơngưi
   pơlar hyu mơnâo ƀâo mơngưi.
  Tơƀông ñu jing hrup hăng khul bơnga pông yang
   rô tơdjŏh hăng jrao phĭ̱ ƀâo mơngưi.
  14Dua gah hơpăl tơngan ñu jing hrup hăng gai jra mah
   črŏ̱ hăng boh pơtâo yom bêril.
  Drơi jan ñu hrup hăng bla arăng sut hiam
   pơhrôp hăng khul boh pơtâo yom saphir yơh.
  15Dua gah tơkai ñu jing hrup hăng khul tơmĕh boh pơtâo ƀĭr
   pioh ƀơi khul atur ngă hăng mah phŭn.
  Kơnuih rup ñu jing hrup hăng anih lŏn Lebanôn
   hiam kar hăng khul kơyâo sar hiam hloh yơh.
  16Amăng bah ñu tơdu rơun;
   abih bang drơi jan ñu jing hiam rô̆.
  Anŭn yơh jing pô kâo khăp, jing gơyut kâo,
   Ơ ƀing ană dra Yerusalaim hơi.