5

Êkei dôk mô̆:

  1Ơ adei kâo, mô̆ kâo, kâo hriê kơ war djam kâo,
   kâo pĕ êa mir wăt mnơ̆ng ƀâo mngưi kâo,
  kâo ƀơ̆ng ksing hnuê wăt êa hnuê kâo,
   kâo mnăm kpiê kâo wăt êa ksâo êmô kâo.
Phung găp
  Ơ phung mah jiăng hmei, ƀơ̆ng leh anăn mnăm bĕ;
   Ơ phung bi khăp, mnăm bĕ bi hrăp!

Klei Rŭng Răng Kyua Bi Ktlah

Mniê dôk ung:

  2Kâo pĭt leh, ƀiădah ai tiê kâo ăt dôk krŏng.
   Hmư̆ bĕ! Pô kâo khăp dôk khŏk.
  “Pŏk bĕ kơ kâo, Ơ adei kâo, pô kâo khăp,
   mgăm kâo, pô siam klă;
  kyuadah boh kŏ kâo msah hŏng êa nguôm,
   ƀŭk kâo msah hŏng êa nguôm êjai mlam.”
  3Kâo toh hĕ leh čhiăm ao kâo,
   snăn si kâo dưi lŏ hơô lĕ?
  Kâo rao leh jơ̆ng kâo,
   snăn si kâo dưi lŏ bi čhŏ diñu lĕ?
  4Pô kâo khăp djă leh ti kliăng ƀăng bhă,
   leh anăn ai tiê kâo kdjhưng mgei.
  5Kâo kgŭ čiăng pŏk brei kơ pô kâo khăp,
   leh anăn êa mir rôč ti kngan kâo,
  bi msah kđiêng kâo,
   êjai dôk djă ti kliăng ƀăng bhă.
  6Kâo pŏk leh kơ pô kâo khăp,
   ƀiădah pô kâo khăp wir đuĕ leh.
  Ai tiê kâo duah ñu êjai ñu blŭ.
   Kâo duah ñu, ƀiădah amâo ƀuh ñu ôh,
   kâo iêu ñu, ƀiădah ñu amâo hơŭt ôh.
  7Phung gak bi tuôm hŏng kâo,
   êjai diñu hiu hlăm ƀuôn;
  diñu čăm kâo, bi êka kâo,
   phung gak ti mnư̆ mă mđuĕ ao jhung kâo.
  8Kâo mtă kơ diih, Ơ phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem,
   tơdah diih ƀuh pô kâo khăp,
  hưn brei kơ ñu
   kâo hwăt leh kyua klei kâo khăp đei.

Phung găp:

  9Si pô ih khăp jing kdlưn hĭn kơ pô arăng mkăn khăp,
   Ơ pô siam hĭn kơ phung mniê mkăn?
  Si pô ih khăp jing kdlưn hĭn kơ pô arăng mkăn khăp,
   tơl ih mtă kơ hmei msĕ snăn?

Mniê Dôk Ung Bi Mni kơ Êkei Dôk Mô̆

Mniê dôk ung:

  10Pô kâo khăp jing siam leh anăn kô̆ hrah,
   kdlưn hĭn ti krah phung pluh êbâo čô.
  11Boh kŏ ñu jing msĕ si mah yuôm hĭn,
   ƀŭk ñu kprêñ,
   jŭ msĕ si ak.
  12Ală ñu msĕ si mgăm
   dôk giăm akŏ êa,
  rao leh hŏng êa ksâo êmô,
   ală ñu dôk djŏ anôk.
  13Miêng ñu jing msĕ si đang mnơ̆ng ƀâo mngưi,
   bi đung mnâo ƀâo mngưi.
  Kƀông ñu jing msĕ si mnga lili,
   bi rôč êa mir.
  14Păl ñu msĕ si klŏ mah hgăl,
   mƀlir hŏng boh tâo yuôm.
  Asei mlei ñu msĕ si mnơ̆ng arăng ngă hŏng mla,
   mƀlir hŏng boh tâo saphir.
  15Jơ̆ng ñu msĕ si kmeh boh tâo marbrơ,
   arăng mdơ̆ng ti dlông tur mah.
  Arăng dlăng kơ ñu jing msĕ si čar Liƀan,
   jăk msĕ si kyâo sêdar.
  16Klei ñu blŭ jing mơak hĭn hmư̆,
   leh anăn arăng khăp snăk kơ ñu.
  Anăn yơh jing pô kâo khăp leh anăn mah jiăng kâo,
   Ơ phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem.