6

Yeluxalees tej ntxhais hais

  1Tus uas zoo nkauj tshaj plaws
   ib tsoom hluas nkauj huvsi 'e,
   tus uas ntxim koj siab mus rau twg lawm?
  Tus uas ntxim koj siab
   mus txojkev twg lawm?
   Peb yuav nrog koj mus nrhiav.

Tus hluas nkauj hais

  2Tus uas kuv ntxim siab
   mus nram nws lub vaj,
   thiab mus rau thaj uas cog txuj lom,
  xwv nws thiaj yug tau nws pab yaj
   hauv lub vaj, thiab de tej paj lilij.
  3Tus uas ntxim kuv siab yog kuv teej kuv tug,
   thiab kuv yog nws teej tug.
   Nws yug nws pab yaj hauv tej paj lilij.

Zaj Nkauj Tsib

Tus hluas nraug hais

  4Tus uas kuv nyiam,
   koj zoo nkauj yam li lub moos Thilaxa,
  thiab zoo nkauj yam li
   lub nroog Yeluxalees,
  koj zoo thiab txaus hwm
   yam nkaus li pab tub rog uas muaj chij.
  5Koj cia li tig koj qhov muag rau ib qho
   vim yog koj qhov muag
   ua rau kuv nyob tsw qab.
  Koj plaubhau npws qas loo yam li pab tshis
   uas nqes pem ntav roob Kile‑a los.
  6Koj cov hniav zoo tam pab yaj
   uas nyuam qhuav muab plaub txiav tag
   thiab muab ntxuav tag.
  Txhua tus muaj menyuam ntxaib
   thiab tsis muaj ib tug uas sem menyuam li.
  7Koj ob sab plhu
   uas nyob hauv daim qab ntaub kauv,
  tshiab liab ploog li
   txiv ntsiav kws phua ob sab.
  8Muaj rau caum tus poj vaj
   thiab yim caum tus niam yau
   thiab hluas nkauj coob suav tsis txheeb.
  9Kuv tus nquab taug,
   kuv tus uas zoo nkauj tshaj plaws,
  muaj tib tug xwb,
   nws niam xam pom nws ib leeg xwb,
   tus uas yug nws hlub nws nyiam nws heev.
  Tej hluas nkauj pom nws
   mas hu nws tias tus muaj hmoov.
   Tej poj vaj thiab tej niam yau kuj qhuas nws.
  10Tus no yog leejtwg?
   Nws tsa qhov muag saib
   kaj zuj zus yam li tagkis,
  zoo nkauj yam li lub hli, ci yam li lub hnub,
   thiab txaus hwm yam nkaus li
   pab tub rog uas muaj chij.
  11Kuv nqes mus rau hauv lub vaj txiv qab rog,
   kuv saib tej ntsuag ntoo hauv hav
  thiab saib tej txiv hmab
   ua cos paj los tsis tau
   thiab txiv ntsiav kws tawg paj los tsis tau.
  12Thaum kuv twb tsis tau faj, tej uas kuv xav
   ua rau kuv lub siab yuj plaws mus nrog
   nws nyob ua ke hauv nws lub tsheb lawm.

Yeluxalees tej ntxhais hais

  13Tus hluas nkauj Sulee 'e, rov los, rov los.
   Koj cia li rov los,
   rov los peb thiaj tau pom koj qhuas koj.

Tus hluas nkauj hais

  Ua li cas nej yuav saib tug hluas nkauj Sulee,
   ib yam li saib luag seev cev
   hauv Manaha‑i?