6

  1Tus hluas nkauj uas zoo nkauj tshaj plaws,
   tus uas koj hlub mus qhov twg lawm?
  Qhia rau peb saib tus uas koj hlub mus
   dua txojkev twg lawm,
  peb thiaj paub nrog koj nrhiav nws.

Tus Hluas Nkauj

  2Tus uas kuv hlub mus dua hauv nws
   lub vaj qhov chaw uas muaj tej ntoo tsw qab lawm.
  Nws tso nws cov tsiaj mus noj zaub
   hauv vaj thiab nws mus de tej paj lilis.
  3Tus uas kuv hlub yog kuv tug, thiab
   kuv yog nws tug;
  nws tso nws cov yaj mus noj zaub
   hauv lub hav paj lilis.

Zaj Nkauj Tsib

Tus Hluas Nraug

  4Tus uas kuv hlub, koj zoo nkauj ib
   yam li lub nroog Tilexas,
  thiab ntxim nyiam li lub nroog Yeluxalees,
  thiab zoo ib yam li thaum kuv pom
   tej nroog loj ua rau kuv xyu ib suab.
  5Cia li tig koj ob lub qhovmuag uas
   saib kuv mus rau lwm qhov;
   lawv tabtom ntes kuv cia.
  Koj cov plaubhau ntxhee yees ib yam
   li pab tshis uas khiav pem tej pov roob Nkile-as los.
  6Koj cov hniav dawb ib yam li pab yaj
   uas tawm hauv qhov chaw luag ntxuav los;
  txhua tus puavleej yug menyuam ntxaib,
   tsis muaj ib tug tshob li.
  7Koj ob sab plhu zoo li ob sab txiv
   ntsiavkws
  nyob sab hauv daim ntaub uas npog koj lub ntsejmuag.
  8Cia vajntxwv muaj rau caum tus poj
   vajntxwv, yim caum tus niamyau,
  thiab muaj hluas nkauj coob heev suav tsis txheeb.
  9Tiamsis kuv tsuas hlub ib tug xwb,
   nws ntxim kuv siab npaum li tus nquab.
  Nws yog nws niam tib tug ntxhais nkaus xwb,
  nws yog tus uas nws niam hlub tshaj
   plaws.
  Txhua tus pojniam puavleej ntsia nws thiab qhuas nws;
  cov poj vajntxwv thiab vajntxwv cov
   niamyau puavleej hu nkauj qhuas nws.

  10Tus pojniam no yog leejtwg?
   saib mas tshiab li thaum sawv ntxov,
  nws zoo nkauj heev thiab ci ntsa iab
   ib yam li lub hnub lossis lub hli.
  11Kuv twb nqi mus rau hauv lub hav
   ntoo txiv qabrog lawm,
  mus saib tej ntsuag ntoo uas nyob
   hauv lub hav,
  mus saib tej hmab uas tabtom ua cos pib hlav nplooj,
  thiab tej ntoo txiv ntsiavkws uas tawg paj.
  12Kuv ibce tshee hnyo, vim koj ua rau
   kuv qaug rau txojkev hlub
  ib yam li nyob hauv lub tsheb nees
   uas caij mus ntaus rog.

Cov Pojniam

  13Tus hluas nkauj Sulas,
   cia li seevcev, seevcev los mas!
   Cia peb saib koj seevcev.

Tus Hluas Nkauj

  Vim li cas nej thiaj xav saib kuv
   thaum kuv seevcev nyob hauv nruab nrab
   ntawm ob pab neeg?