7

Tus hluas nraug hais

  1Tus hluas nkauj uas zoo li poj vaj 'e,
   koj kotaw uas rau khau paj
   zoo nkauj ua luaj li.
  Koj ob txhais ncej qab
   kheej qas lam li lub pov hum
   uas tus Kws twb txhuam tau lawm.
  2Koj lub ntaws yog lub phaj uas ntim
   cawv txiv hmab uas tov lawm tsis tu li.
  Koj lub plab yog ib pawg mog
   muaj tej paj lilij nyob ib ncig.
  3Koj ob lub mis zoo yam nkaus li
   ob tug menyuam kauv seb ntxaib.
  4Koj lub caj dab zoo yam nkaus li
   lub chaw tsom faj uas muab kaus ntxhw ua.
  Koj ob lub qhov muag zoo yam nkaus
   tej pas dej hauv lub moos Hesanpoo
   uas nyob ntawm rooj loog Npalanpi.
  Koj caj ntswm zoo yam li
   lub chaw tsom faj hauv Lenpanoo
   uas saib rau nram lub nroog Damaxaka.
  5Koj lub taubhau zoo yam nkaus li
   lub hauv roob Khamee,
  koj cov plaubhau npws loo
   zoo yam nkaus li cov xov tsamxem,
   ua rau koj tus vajntxwv siab qaug lias.
  6Tus uas kuv nyiam 'e,
   tus hluas nkauj uas txaus kuv lub siab,
   koj zoo nkauj thiab raug muag kawg li.
  7Koj cev yiag ntxiag yam tsob toov laj
   thiab koj ob lub mis zoo yam nkaus li
   ob tauv txiv toov laj.
  8Kuv xav tias kuv yuav daum
   tsob toov laj ntawd,
   kuv yuav tuav rawv tauv txiv ntawd cia.
  Thov cia koj ob lub mis
   zoo nkaus li tauv txiv hmab,
  thiab thov cia koj tej pa tsw qab
   yam li txiv duaj,
  9thiab thov cia qhov uas koj nwj
   zoo yam li tej tseem cawv txiv hmab
  uas haus ntaug qas lees,
   ntws rau tej tawv ncauj thiab kaus hniav.

Tus hluas nkauj hais

  10Kuv yog tus uas ntxim kuv siab li teej tug,
   thiab nws yeej ntshaw tau kuv kawg li.
  11Tus uas kuv ntxim siab, cia li los maj,
   cia wb ua ke mus tom teb,
   wb mus so hauv tej zej zog.
  12Cia wb sawv ntxov mus tom vaj txiv hmab,
   wb mus saib tej txiv hmab
   ua cos paj los tsis tau,
  saib tej txiv twb nra paj los tsis tau
   thiab saib tej txiv ntsiav kws
   tawg paj los tsis tau.
  Kuv yuav pub kuv txojkev nyiam
   rau koj qhov ntawd.
  13Tus uas kuv ntxim siab 'e,
   cov txiv lws duda‑i
   tsw qab ntxiag thoob plaws,
  thiab ntawm wb ob leeg qhov rooj
   muaj txhua yam txiv ntoo qab qab,
  muaj cov txiv qub thiab txiv tshiab
   uas kuv de cia rau koj.