7

1Ơ anak mniê mtao,
   guôp snăk dlăng kơ jơ̆ng ih čŭt klĭt juă!
  Pha ih wĭl msĕ si boh tâo yuôm,
   jing bruă sa čô pô krah bruă mbruă.
  2Phŭn msăt ih jing msĕ si sa boh êlŭ điêt wĭl
   amâo tuôm kƀah ôh kpiê.
  Tian ih jing msĕ si sa kăm mdiê ƀlê,
   mnga lili kwang jŭm dar.
  3Ksâo ih jing msĕ si dua drei êđai hlô rang,
   msĕ si êđai ktŏng mđai mdua.
  4Kkuê ih jing msĕ si sang tum ngă hŏng mla.
   Ală ih jing msĕ si ƀlŭng êa ênao ti ƀuôn Hêsbôn,
  giăm ƀăng jang Bat-Rabim.
   Adŭng ih jing msĕ si sang tum čar Liƀan,
   dlăng phă ƀuôn Damas.
  5Boh kŏ ih jing msĕ si čư̆ Karmel,
   leh anăn ƀŭk ih dlông dlăng msĕ si čhiăm hrah jŭ.
   Êjai mtao dlăng kơ ƀŭk siam ih, ai tiê ñu bha ih leh.

Mniê Dôk Ung leh anăn Êkei Dôk Mô̆ Mâo Klei Mơak Mbĭt

  6Ih jing siam snăk leh anăn bi mơak kơ arăng,
   Ơ pô arăng khăp, Ơ mniê êra siam dlăng!
  7Awan ih kdrăm msĕ si sa ƀĕ ana boh đung,
   leh anăn ksâo ih jing msĕ si kmrŭ boh ñu.
  8Kâo lač kâo srăng đĭ ana boh đung anăn
   leh anăn djă kơ̆ng ti boh ñu.
  Ơ, čiăng snăk kơ ksâo ih jing msĕ si kmrŭ boh kriăk ƀâo,
   leh anăn mnâo êwa ih msĕ si mnâo boh pom,
  9leh anăn klei ih čŭm jing msĕ si kpiê jăk hĭn,
   rôč ênưih pưih ti ƀăng kƀông phung dôk pĭt.

Mniê dôk ung:

  10Kâo jing dŏ pô kâo khăp,
   leh anăn ñu čiăng knŏng kơ kâo mơh.
  11Hriê bĕ, Ơ pô kâo khăp,
   brei drei nao kơ hma
   leh anăn đăm hlăm ƀuôn điêt;
  12brei drei nao ưm kơ đang boh kriăk ƀâo,
   čiăng ƀuh thâodah phŭn boh kriăk ƀâo bi knăt leh,
  thâodah mnga boh kriăk ƀâo blang leh,
   leh anăn thâodah boh pomgranat dôk bi mnga.
   Tinăn kâo srăng jao kâo pô kơ ih kyua klei khăp.
  13Boh mandragôr bi đung mnâo ƀâo mngưi,
   leh anăn ti dlông ƀăng bhă drei mâo jih jang boh jăk hĭn,
  boh mrâo wăt boh hđăp,
   boh anăn kâo pioh leh kơ ih, Ơ pô kâo khăp.