8

  1Kuv xav kom koj zoo li kuv tus nus
   uas tau ntxais kuv niam lub mis.
  Thaum kuv ntsib koj tom tshav puam
   kuv yuav nwj tau koj
   los thiaj tsis muaj leejtwg saib tsis taus kuv.
  2Ces kuv yuav coj koj mus
   rau hauv kuv niam lub tsev
   nkag rau hauv tus uas xeeb kuv lub txaj.
  Kuv yuav pub cov cawv txiv hmab
   tsau tshuaj rau koj haus,
   thiab haus kuv li kua txiv ntsiav kws.
  3Thov cia nws txhais tes laug rau kuv ncoo,
   thiab nws txhais tes xis puag kuv.
  4Yeluxalees tej ntxhais 'e,
   kuv thov nej cog lus tias
  nej yuav tsis tshum tsis tsa
   kom wb txojkev sib hlub tsim ras
   mus txog thaum txaus siab tso.

Zaj Nkauj Rau

Yeluxalees tej ntxhais hais

  5Tus uas tawm hauv tebchaws
   moj sab qhua tuaj yog leejtwg,
  uas dai qawm qas lias
   nrog tus uas nws ntxim siab tuaj?

Tus hluas nkauj hais

  Kuv tsa koj sawv hauv tsob qab txiv duaj,
   qhov ntawd yog lub chaw
   uas koj niam xeeb koj,
  yog lub chaw uas koj niam
   mob plab yug koj.
  6Cia muab kuv nias ua lub cim
   rau hauv koj lub siab,
  thiab muab kuv ua lub tooj npab puav pheej
   ntawm koj txhais npab.
  Rau qhov txojkev hlub
   ruaj khov yam li txojkev tuag,
  txojkev sib hlub heev
   muaj zog yam li tub tuag teb.
  Txojkev hlub tej txim taws ci heev,
   nws tej nplaim taws kub muaj ceem heev.
  7Dej ntau npaum twg
   los tua tsis tau txojkev hlub,
  tej hav dej los nyab tsis tau
   txojkev hlub tuag.
  Yog leejtwg xav muab nws tej nyiaj txiag
   hauv nws vaj nws tsev tag nrho
   pauv txojkev hlub,
  luag yuav saib tsis taus nws
   heev kawg li.

Tus hluas nkauj tej nug hais

  8Peb muaj ib tug muam yau,
   nws ob lub mis tseem tsis tau o.
  Mas hnub uas luag tuaj thov yuav nws,
   peb yuav ua li cas rau peb tus muam?
  9Yog nws yog lub ntsa loog
   peb yuav muab nyiaj
   ua lub hau ntsa loog rau nws.
  Yog nws yog qhov rooj
   peb yuav muab txiag ntoo ciab
   los ntsia thaiv nws.

Tus hluas nkauj hais

  10Kuv yog lub ntsa loog,
   kuv ob lub mis zoo yam nkaus li
   ob lub tsev zov khuav saum ntsa loog.
  Vim li no tus uas kuv ntxim siab pom tias
   kuv zoo li tus uas yuav
   coj kev kaj siab lug rau nws.
  11Xalaumoo muaj ib lub vaj txiv hmab
   nyob ntawm Npa‑as Hamoo.
  Nws muab lub vaj txiv hmab ntawd
   qev rau cov uas tu lub vaj,
  txhua tus yuav tsum xa nyiaj
   ib leeg ib txhiab lub txiag ua nqe qev teb.
  12Kuv lub vaj txiv hmab yeej yog kuv li,
   nyob ntawm kuv lub xubntiag.
  Au Xalaumoo, ib txhiab lub txiag ntawd
   koj cia li coj mus,
  cov uas tu vaj txiv hmab ntawd
   kuj coj ib leeg ob puas mus.

Tus hluas nraug hais

  13Koj uas nyob hauv lub vaj,
   kuv cov phoojywg tos rawv koj lub suab.
   Thov cia kuv hnov koj lub suab.

Tus hluas nkauj hais

  14Tus uas kuv ntxim siab, kavtsij los.
   Cia li ua zoo yam nkaus li tus kauv seb
  thiab tus thav muas lwj uas nyob
   saum lub roob txuj lom tshuaj tsw qab.