8

1Ơ čiăng snăk kơ ih jing msĕ si sa čô ayŏng kơ kâo,
   pô mam leh ti ksâo amĭ kâo!
  Tơdah kâo bi tuôm hŏng ih ti êngao, kâo srăng čŭm ih,
   leh anăn amâo mâo pô srăng bi êmut kơ kâo ôh.
  2Kâo srăng atăt ba ih kơ sang amĭ kâo,
   tinăn ñu pô bi hriăm leh kâo.
  Kâo srăng brei kơ ih mnăm kpiê mmih,
   leh anăn êa djiêt leh mơ̆ng boh pomgranat kâo.
  3Ơ čiăng snăk kơ kngan điâo ñu jing dŏ boh kŏ kâo đal,
   leh anăn kngan hnuă ñu kmiêk kâo!
  4Kâo mtă kơ diih, Ơ phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem,
   đăm mčhur amâodah bi êrâo klei khăp ôh êlâo djŏ mmông.

Phung găp:

  5Hlei mniê anăn pô hriê mơ̆ng kdrăn tač,
   êjai dôk knang kơ pô ñu khăp?

Êkei dôk mô̆:

  Ti gŭ ana boh pom kâo bi êrâo ih,
   tinăn amĭ ih kkiêng leh kơ ih hŏng klei ruă,
   tinăn yơh ñu đih pui kkiêng kơ ih.
  6Brei kâo jing msĕ si sa mnơ̆ng kđăm đuôm ti ai tiê ih,
   msĕ si sa mnơ̆ng kđăm ti păl ih;
  kyuadah klei khăp jing ktang msĕ si klei djiê,
   klei trih jing jhat ƀai msĕ si msat.
  Ñu trơ̆ng msĕ si pui,
   êlah pui hlơr hĭn.
  7Lu êa amâo dưi truih klei khăp ôh,
   kăn êa lip dưi bi kngăm ñu rei.
  Tơdah sa čô êkei čiăng blei klei khăp hŏng jih ngăn ñu hlăm sang,
   arăng srăng hngah hĕ.

Phung găp:

  8Hmei mâo sa čô adei mniê,
   leh anăn gơ̆ ka čăt ksâo ôh;
  ya hmei srăng đru kơ adei mniê hmei,
   ti hruê arăng akâo dôk ñu?
  9Tơdah gơ̆ jing msĕ si mnư̆,
   hmei srăng mdơ̆ng ti dlông gơ̆ sa mtih mgang hŏng prăk;
  ƀiădah tơdah gơ̆ jing sa boh ƀăng bhă,
   hmei srăng kal mgang gơ̆ hŏng mdhă kyâo sêdar.

Mniê dôk ung:

  10Kâo jing leh sa mnư̆,
   leh anăn ksâo kâo jing msĕ si sang tum;
   leh anăn kâo jing kơ ală ñu msĕ si pô brei klei bi hrăp ai tiê.
  11Y-Salômôn mâo đang boh kriăk ƀâo ti ƀuôn Baal-Hamôn.
   Ñu brei phung kiă mưn đang boh kriăk ƀâo anăn;
   grăp čô srăng ba sa êbâo klŏ prăk mơ̆ng boh mnga ñu.
  12Đang boh kriăk ƀâo kâo pioh kơ kâo pô yơh.
   Ơ Y-Salômôn, ih dưi mâo sa êbâo klŏ prăk anăn,
   leh anăn dua êtuh klŏ pioh kơ phung kiă boh anăn.

Êkei dôk mô̆:

  13Ơ pô dôk hlăm war djam,
   phung găp kâo kăp hmư̆ kơ asăp ih blŭ;
   brei kâo hmư̆ asăp ih!

Mniê dôk ung:

  14Hriê djăl, Ơ pô kâo khăp,
   leh anăn jing msĕ si sa drei ktŏng
  amâodah sa drei hlô rang knô êdam
   ti dlông čư̆ ƀâo mngưi.