Giới Thiệu

 Tiên tri Ô-sê truyền giảng tại vương quốc Y-sơ-ra-ên miền Bắc vào thời kỳ trước khi Sa-ma-ri thất thủ vào năm 721 trước Công Nguyên. Tiên tri Ô-sê quan tâm đến nan đề thờ thần tượng và sự bất trung đối với Chúa. Tiên tri Ô-sê hình dung hoàn cảnh của dân Y-sơ-ra-ên tương tự như hoàn cảnh của chính ông; bị vợ ngoại tình và bội phản. Dân của Chúa đã bất trung và từ bỏ Chúa của mình vì thế tai họa đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên. Nhưng cuối cùng tình yêu thương của Chúa sẽ thắng; Ngài sẽ phục hồi dân Ngài và nối lại tình thân với họ. Những lời tha thiết bày tỏ tình yêu thương nồng nàn, sâu đậm của Chúa dành cho con dân Ngài được ghi chép lại trong sách tiên tri Ô-sê.

Bố Cục

1. Hôn nhân và gia đình của Ô-sê 1:1–3:5
2. Những sứ điệp chống nghịch Y-sơ-ra-ên 4:1–13:16
3. Sứ điệp ăn năn và lời hứa 14:1-9