Klei Hưn Mdah

 Khua pô hưn êlâo Y-Ôsê mtô hlăm krĭng tĭng Dưr ƀuôn ala mtao Israel, êdei kơ khua pô hưn êlâo Y-Amôs, hlăm ênuk êlâo klei lĕ ƀuôn Samari hlăm thŭn 721 Êlâo kơ Krist. Y-Ôsê kñăm hĭn klei dleh dlan kyua phung ƀuôn sang kkuh kơ rup yang leh anăn amâo gưt asăp kơ Khua Yang ôh. Khua pô hưn êlâo Y-Ôsê dôk bi mĭn êlam klei phung Israel amâo gưt asăp kơ Khua Yang jing msĕ si klei bi dôk ung mô̆ amâo mâo klei hơ̆k mơak ôh kyua mô̆ ngă klei knhông. Kyuanăn, mô̆ lhiăr hŏng ung, ăt msĕ snăn mơh phung ƀuôn sang amâo dôk sĭt suôr leh anăn hngah Khua Yang. Kyuanăn, klei bi kmhal truh leh kơ phung Israel. Ƀiădah klei khăp Khua Yang amâo mlih ôh hŏng phung ƀuôn sang Ñu leh anăn digơ̆ dưi leh, Ñu lŏ atăt leh anăn lŏ ngă klei bi mguôp hŏng digơ̆. Klei khăp anei bi êdah hŏng lu boh blŭ čih siam snăk: “Si kâo dưi lui ih, Ơ Êphraim? Si kâo dưi jao ih kơ arăng, Ơ Israel? Si kâo dưi brei ih jing msĕ si ƀuôn Adma? Si kâo dưi ngă kơ ih msĕ si kơ ƀuôn Sêbôim? Ai tiê kâo hngah ngă klei anăn, kyua klei kâo khăp jing ktang hĭn êjai!” (11:8).

Jar

Klei bi dôk ung mô̆ leh anăn gŏ sang Y-Ôsê (1:1–3:5)
Klei mtô bi kdơ̆ng hŏng phung Israel (4:1–13:16)
Klei mtô klei kmhal klei soh leh anăn klei ƀuăn (14:1-9)