10

Ít-ra-en sa vào việc
cúng thờ thần tượng vì giàu có

  1Ít-ra-en giống như cây nho lớn
   sinh ra nhiều trái.
  Khi dân cư trở nên giàu có hơn,
   liền xây thêm nhiều bàn thờ
  cho các thần tượng.
   Khi xứ trở nên phì nhiêu hơn,
  chúng liền dựng thêm nhiều trụ đá đẹp hơn để cúng các thần.
  2Lòng chúng nó giả dối,
   bây giờ chúng phải trả giá cho tội lỗi mình.
  CHÚA sẽ phá sập các bàn thờ chúng;
   Ngài sẽ tiêu hủy các trụ đá thánh của chúng.
  3Rồi chúng sẽ bảo, “Chúng tôi không có vua,
   vì chúng tôi không kính sợ CHÚA.
  Còn vua thì chẳng làm được gì cho chúng tôi.”
  4Chúng hứa dối, và lập giao ước
   mà chúng không giữ.
  Cho nên dân chúng sẽ thưa kiện nhau trước tòa;
  Chúng giống như cỏ dại độc mọc trong ruộng đã cày.
  5Dân Ít-ra-en lo lắng
   về tượng bò con ở Bết A-ven.
  Dân chúng sẽ than khóc về nó,
   và các thầy tế lễ cũng sẽ kêu khóc về nó.
  Chúng thường reo vui
   về vinh hiển của thần tượng đó,
  6nhưng nó sẽ bị đày qua A-xy-ri
   để làm quà cho vua lớn.
  Dân Ít-ra-en sẽ bị sỉ nhục,
   và dân chúng sẽ xấu hổ vì không vâng lời.
  7Ít-ra-en sẽ bị tiêu diệt;
   vua của nó sẽ giống như mảnh gỗ
   nổi lềnh bềnh trên nước.
  8Những nơi thờ phụng giả dối
   sẽ bị phá hủy,
  là những nơi mà Ít-ra-en phạm tội.
  Gai gốc và cỏ dại sẽ phủ kín
   các bàn thờ chúng.
  Rồi chúng sẽ bảo cùng núi rằng,
   “Hãy che lấp chúng ta đi!”
  và nói cùng các đồi rằng,
   “Hãy rơi trên chúng ta!”

Dân Ít-ra-en sẽ đền tội mình

  9“Hỡi Ít-ra-en, ngươi đã phạm tội
   từ thời Ghi-bê-a,
   và dân chúng đã tiếp tục phạm tội ở đó.
  Nhưng chiến tranh chắc chắn
   sẽ bao trùm chúng ở Ghi-bê-a,
   vì những điều ác chúng làm nơi đó.
  10Khi ta sẵn sàng,
   ta sẽ đến trừng phạt chúng.
  Các dân sẽ đến nghịch lại chúng,
   chúng sẽ bị trừng phạt
   vì tội lỗi tràn đầy của mình.
  11Ít-ra-en giống như con bò tơ cái
   thuần thục, thích đạp lúa.
  Ta sẽ đặt ách lên cổ nó
   bắt nó làm việc cực nhọc ngoài đồng áng.
  Ít-ra-en sẽ cày, Giu-đa sẽ vỡ đất.
  12Ta bảo, ‘Hãy gieo sự nhân từ,
   gặt bông trái của sự thành tín,
   hãy cày đất mới cho sự hiểu biết.
  Hãy trông đợi CHÚA cho tới lúc Ngài đến
   đổ nhân từ Ngài trên các ngươi như nước.’
  13Nhưng các ngươi đã cày sự gian ác,
   gặt hái chuyện lôi thôi;
   các ngươi đã ăn hoa quả của sự dối gạt.
  Vì các ngươi cậy sức riêng mình,
   ỷ vào quân số đông đảo của các ngươi,
  14dân ngươi sẽ nghe tiếng chiến trận,
   tất cả các thành có vách kiên cố của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
  Giống như khi vua Sanh-man
   tiêu diệt Bết Ạc-bên trong chiến trận,
   khi mẹ và con đều bị đập chết.
  15Hỡi dân Bê-tên, chuyện đó cũng sẽ xảy đến cho ngươi,
   vì ngươi làm ác quá lắm.
  Khi mặt trời mọc lên,
   vua Ít-ra-en sẽ chết.”