10

  1Yixayee yog tsob txwv maab kws hlub zoo hab txw txwv ncw.
   Yimfuab txw txwv ntau kuj yimfuab ua thaaj teev daab ntau.
  Thaus puab lub tebchaws vaam meej tuaj,
   puab yimfuab ua tej ncej teev daab zoo nkauj tuaj.
  2Puab lub sab daag,
   nwgnuav puab txhad yuav tsum rws puab lub txem.
  Yawmsaub yuav tsoo puab tej thaaj pov tseg,
   hab muab puab tej ncej teev daab ua kuas puam tsuaj.
  3Thaus hov puab yuav has tas,
   “Peb tsw muaj vaajntxwv
   vem peb tsw paub ntshai Yawmsaub.
  Yog peb muaj vaajntxwv
   nwg yuav paab tau peb le caag?”
  4Puab has lug do do xwb,
   puab laam cog lug twv qhuav qhuav xwb.
  Vem le nuav kev ua plaub ua ntug yuav hlaav tuaj
   yaam nkaus le tej nroj tsuag muaj taug
   tuaj lawv kwj nav khais huv daim teb.
  5Cov Xamali tshee quas nyo vem txhawj
   txug tug txoov daab thaav nyuj ntawm Npe‑avee.
  Puab yuav quaj ntsuag hab cov pov thawj kws teev daab
   yuav quaj nyav tug txoov daab,
   vem tug txoov daab hov lub koob meej pluj lawm.
  6Tug txoov daab hov yuav raug coj moog rua Axilia tebchaws
   pub ua tshaav ntuj rua tug vaajntxwv kws luj kawg.
  Efa‑i yuav raug poob ntsej muag,
   Yixayee yuav txaaj muag
   vem yog qhov kws ua txoov daab.
  7Xamali tug vaajntxwv yuav puam tsuaj,
   yaam nkaus le tej nplais ntoo
   ntaab sau nplaim dej moog.
  8Tej chaw sab teev daab huv lub moos Avee,
   kws yog Yixayee lub txem,
   yuav raug puam tsuaj taag.
  Tej xuav paug hab nroj tsuag
   yuav tuaj rua sau puab tej thaaj xyeem.
  Puab yuav has rua tej roob tas,
   “Ca le txhub hlo peb lauj,”
  hab has rua tej pov roob tas,
   “Ca le nphau lug tsuam peb.”

  9“Cov Yixayee 'e, mej yeej ua txhum
   txwj thaus ua huv lub moos Kinpe‑a.
  Puab tseed ua quj qeeg ntawm lub chaw hov lug le.
   Kev ua rog tseed yuav tsw lug raug puab
   ntawm Kinpe‑a lov?
  10Kuv yuav tuaj rau txem rua cov tuabneeg tawv ncauj hov.
   Ib tsoom tebchaws yuav sau zog tuaj ua ke
   tawm tsaam puab,
  mas puab yuav raug khi
   vem muaj ob npaug kev txhum.
  11Efa‑i yog tug xyuas nyuj kws cob tau,
   nwg nyam tsuj qoob huv lub tshaav,
  kuv tsw tau yuam nwg lub cej daab zoo nkauj
   ua num nyaav.
  Tassws kuv yuav muab Efa‑i hai tug quab,
   Yuta yuav tsum laij,
   Yakhauj yuav tsum muab lob phuaj sua.
  12Ca le tseb txujkev ncaaj nceeg rua mej tug kheej,
   ca le sau tej kws tau ntawm qhov kws hlub kuv,
  ca le laij daim teb kws muab tso tseg lawm,
   tsua qhov txug swjhawm kws yuav moog nrhav Yawmsaub,
   sub nwg txhad lug tso txujkev dim rua mej.
  13Mej tub cog txujkev limham lawm,
   mej tub sau txujkev phem,
  mej tub saws tej kws mej daag tau lug noj.
   Vem mej tso sab rua mej tej tsheb neeg ua rog
   hab tso sab rua mej cov tub rog kws coob coob,
  14lub suab ua rog txhad yuav nrov tshwm
   rua huv mej haiv tuabneeg,
  mej tej chaw ruaj khov huvsw
   yuav raug muab ua puam tsuaj,
  ib yaam le Samaa muab lub moos Npe Anpee
   ua puam tsuaj rua nub kws ua rog.
  Leej nam raug muab ntsawm nduag ua tej dwb daim
   nrug nwg cov mivnyuas ua ke.
  15Cov tuabneeg huv Npe‑ee 'e,
   mej yuav raug le nuav ntaag lauj,
   tsua qhov mej txujkev limham luj kawg le.
  Thaus kaaj ntug Yixayee tug vaajntxwv
   yuav raug muab txav tu nrho.”