10

  1Yixayee yog tsob txiv hmab
   uas hlob zoo thiab txi txiv ncw.
  Yimhuab txi txiv ntau
   kuj yimhuab ua thaj teev dab ntau.
  Thaum lawv lub tebchaws vam meej tuaj,
   lawv yimhuab ua tej ncej teev dab
   zoo nkauj tuaj.
  2Lawv lub siab dag,
   nimno lawv thiaj yuav tsum ris lawv lub txim.
  Yawmsaub yuav tsoo lawv tej thaj pov tseg,
   thiab muab lawv tej ncej teev dab
   ua kom puam tsuaj.
  3Thaum ntawd lawv yuav hais tias,
  “Peb tsis muaj vajntxwv
   vim peb tsis paub ntshai Yawmsaub.
  Yog peb muaj vajntxwv
   nws yuav pab tau peb li cas?”
  4Lawv hais lus do do xwb,
   lawv lam cog lus twv qhuav qhuav xwb.
  Vim li no kev ua plaub ua ntug yuav hlav tuaj
   yam nkaus li tej nroj tsuag muaj taug
   tuaj raws kwj hniav khais hauv daim teb.
  5Cov Xamali tshee hnyo vim txhawj txog
   tus dab mlom thav nyuj ntawm Npe‑avee.
  Lawv yuav quaj ntsuag
   thiab cov pov thawj uas teev dab
   yuav quaj nyiav tus dab mlom,
  vim tus dab mlom ntawd
   lub koob meej ploj lawm.
  6Tus dab mlom ntawd yuav raug coj mus
   rau Axilia tebchaws pub ua tshav ntuj
   rau tus vajntxwv uas loj kawg.
  Efa‑i yuav raug poob ntsej muag,
   Yixayee yuav txaj muag
   vim yog qhov uas ua dab mlom.
  7Xamali tus vajntxwv yuav puam tsuaj,
   yam nkaus li tej nplais ntoo
   ntab saum nplaim dej mus.
  8Tej chaw siab teev dab hauv lub moos Avee,
   uas yog Yixayee lub txim,
   yuav raug puam tsuaj tag.
  Tej pos thiab nroj tsuag yuav tuaj
   rau saum lawv tej thaj xyeem.
  Lawv yuav hais rau tej roob tias,
   “Cia li txhub kiag peb lauj,”
  thiab hais rau tej pov roob tias,
   “Cia li nphau los tsuam peb.”

  9“Cov Yixayee 'e, nej yeej ua txhaum
   txij thaum ua hauv lub moos Kinpe‑a.
  Lawv tseem ua quj qees
   ntawm lub chaw ntawd los li.
  Kev ua rog tseem yuav tsis los raug lawv
   ntawm Kinpe‑a lov?
  10Kuv yuav tuaj rau txim
   rau cov neeg tawv ncauj ntawd.
  Ib tsoom tebchaws yuav sau zog
   tuaj ua ke tawm tsam lawv,
  mas lawv yuav raug khi
   vim muaj ob npaug kev txhaum.
  11Efa‑i yog tus xyuas nyuj uas cob tau,
   nws nyiam tsuj qoob hauv lub tshav,
  kuv tsis tau yuam nws
   lub cej dab zoo nkauj ua haujlwm hnyav.
  Tiamsis kuv yuav muab Efa‑i hai tus quab,
   Yuda yuav tsum laij,
   Yakhauj yuav tsum muab lob phuaj sua.
  12Cia li tseb txojkev ncaj ncees rau nej tus kheej,
   cia li sau tej uas tau ntawm qhov uas hlub kuv,
   cia li laij daim teb uas muab tso tseg lawm,
  rau qhov txog sijhawm
   uas yuav mus nrhiav Yawmsaub,
   xwv nws thiaj los tso txojkev dim rau nej.
  13Nej twb cog txojkev limhiam lawm,
   nej twb sau txojkev phem,
   nej twb saws tej uas nej dag tau los noj.
  Vim nej tso siab rau nej tej tsheb nees ua rog
   thiab tso siab rau nej cov tub rog uas coob coob,
  14lub suab ua rog thiaj yuav nrov
   tshwm rau hauv nej haiv neeg,
  nej tej chaw ruaj khov huvsi
   yuav raug muab ua puam tsuaj,
  ib yam li Samas muab lub moos Npe Anpee
   ua puam tsuaj rau hnub uas ua rog.
  Leej niam raug muab ntsawm
   ntuag ua tej dwb daim
   nrog nws cov menyuam ua ke.
  15Cov neeg hauv Npe‑ee 'e,
   nej yuav raug li no ntag lauj,
   rau qhov nej txojkev limhiam loj kawg li.
  Thaum kaj ntug Yixayee tus vajntxwv
   yuav raug muab txiav tu nrho.”