10

1Cov Yixalayees zoo ib yam li tsob txiv hmab uas txi txiv ncw heev. Lawv vammeej npaum twg, lawv yimhuab teeb thaj ntau npaum ntawd. Lawv lub tebchaws ua tau qoobloo ntau npaum twg, lawv yimhuab teeb ncej zeb ntau npaum ntawd rau lawv pe. 2Cov neeg uas muaj lub siab dag ntxias yuav raug kev txomnyem vim lawv tej kev txhaum ntawd. Vajtswv yuav rhuav lawv tej thaj thiab tsoo lawv tej ncej zeb kom puastsuaj tas.
3Tsis ntev cov neeg no yuav hais tias, “Peb tsis muaj vajntxwv, rau qhov peb tsis hwm tus TSWV. Txawm yog peb muaj vajntxwv los nws yuav ua tau dabtsi pab peb?” 4Lawv hais lus ua dog ua dig tsis muaj hauvpaus hauvntsis lawv coglus dag. Lawv muab kev ncaj ncees hloov ua kev tsis ncaj ncees ib yam li tsob tshuaj kuab taw hnyuv uas loj hlob hauv daim teb uas luag laij cia lawm.
5Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xamalis yuav ntshai thiab quaj ntsuag tus mlom heev nyuj uas yog muab kub nchuav ua nyob hauv lub nroog Npethees. Lawv thiab cov povthawj uas pe tus mlom ntawd yuav quaj ntsuag. Lawv yuav tsa suab quaj thaum luag muab tej kub uas vuam tus mlom ntawd tev tas lawm. 6Luag yuav coj tus mlom ntawd mus pub rau cov Axilias tus vajntxwv uas muaj hwjchim loj. Yixalayees yuav poob ntsejmuag thiab txajmuag vim nws ua raws li luag tej lus haub ntxias. 7Yixalayees tus vajntxwv yuav raug luag cab mus ib yam li daim nplais ntoo uas dej tshoob lawm. 8Tej tsev teev mlom uas nyob saum roob hauv lub nroog Avees uas cov Yixalayees pheej mus pe mlom yuav raug puastsuaj tas. Pos thiab nroj yuav tuaj laum lawv tej thaj. Tej neeg yuav thov tej roob hais tias, “Thov npog peb lauj!” thiab thov tej pov roob hais tias, “Thov txhub peb lauj!”.

Tus TSWV Txiav Txim rau Cov Yixalayees

9Tus TSWV hais tias, “Txij thaum cov Yixalayees ua txhaum rau kuv hauv lub nroog Nkinpe-as los, lawv yeej tsis tso txojkev txhaum uas lawv ua ntawd tseg li. Yog li ntawd, yuav muaj kev tsov kev rog tuaj tua lawv hauv lub nroog Nkinpe-as. 10Kuv yuav tawmtsam cov neeg ua txhaum no thiab rau txim rau lawv. Ntau haivneeg yuav sib sau ua ke tuaj tua lawv, thiab lawv yuav raug txim rau qhov lawv tau ua txhaum ntau heev.
11“Yav tas los cov Yixalayees zoo ib yam li tus xyuas nyuj uas twb cob tau thiab tos rawv coj mus tsuj nplej lawm xwb. Tiamsis kuv npaj siab muab tus quab khuam rau nws lub cajdab uas ntug ntoob kom nws ua haujlwm hnyav dua qhov qub. Kuv kom Yudas cab rab khais thiab kom Yixalayees cab lub zuag. 12Kuv hais tias, ‘Nej cia li mus laij dua daim teb tshiab rau nej cog kev ncaj ncees thiab sau tej koob hmoov uas kuv muab rau txhua tus uas muab siab npuab kuv. Twb txog lub sijhawm uas nej los cuag kuv uas yog nej tus TSWV lawm, kuv yuav los thiab nchuav koob hmoov rau nej.’ 13Tiamsis nej tsis ua li ntawd; nej tseb kev phem thiab sau kev tsis ncaj ncees nkaus xwb. Nej tej kev dag twb tawg paj txi txiv rau nej noj lawm.
 “Vim nej cia siab rau nej tej tsheb nees thiab nej cov tubrog uas coob heev,
14thiaj yuav muaj tsov muaj rog tuaj tua nej haivneeg, thiab tagnrho nej tej chaw fajxwm yuav puastsuaj tas. Mas yuav zoo ib yam li hnub uas Vajntxwv Salemas tuaj tua lub nroog Npethanpees; tej pojniam thiab cov menyuam raug luag muab tsuj tuag tas. 15Tej xwm zoo li ntawd yuav los raug nej cov neeg uas nyob hauv lub nroog Npethees vim tej kev phem kev qias uas nej ua tas los lawm. Thaum pib sib tua xwb cov Yixalayees tus vajntxwv twb raug tua tuag lawm.”