10

  1I^saa^laa^en hnangv zungh
   nzueic haic nyei a'ngunc hmei
   ziangh biouv gitv.
  Yietc zei ziangh biouv camv,
   yietc zei ceix ziec-dorngh camv.
  Ninh nyei deic-bung yietc zei longx,
   ninh zaangc zienh nyei dongc yietc zei ceix nzueic.
  2Ninh mbuo nyei hnyouv guaix,
   ih zanc weic ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz ninh mbuo oix zuqc ndaam-dorng.
  Ziouv oix mborqv huv ninh mbuo nyei ziec-dorngh,
   yaac mietc ninh mbuo zaangc zienh nyei dongc.
  3Ninh mbuo ziouc gorngv, “Yie mbuo maiv maaih hungh
   weic zuqc yie mbuo maiv taaih Ziouv.
  Maiv gunv maaih hungh,
   ninh weic yie mbuo haih zoux haaix nyungc?”
  4Ninh mbuo gorngv kungx-waac,
   ninh mbuo houv jienv laengz waac mv baac jaav nyei.
  Dingc zuiz nyei jauv oix hnangv laengc mienh nyei miev
   cuotv yiem laih jiex nyei ndeic,
   laih bieiv nyei zuonx gu'nyuoz.
  5Yiem Saa^maa^lie nyei mienh
   weic Mbetc Aawen nyei ngongh dorn sin zinx.
  Baaix ngongh dorn nyei mienh oix weic ngongh dorn nzauh nyiemv,
   goux miuc-fangx nyei sai mienh oix weic ngongh dorn nyiemv mbui,
   weic zuqc njang-laangc leih nqoi ninh mi'aqv.
  6Naaiv norm miuc-fangx zungv zuqc dorh mingh Atc^si^lie
   fungx benx zingh nyeic bun Atc^si^lie nyei domh hungh diex.
  E^faa^im oix zuqc nyaiv,
   I^saa^laa^en weic ninh baaix nyei miuc-fangx zuqc baaic hmien.
  7Saa^maa^lie nyei hungh oix zuqc mietc
   hnangv kuaaiv ndiangx-peix-zaa yiem wuom-minc.
  8Yiem Mbetc Aawen nyei mbong gu'nguaaic nyei ziec-dorngh,
   se I^saa^laa^en baamz zuiz nyei dorngx, oix zuqc mietc.
  Maaih njimv-cou njimv-muonc oix cuotv daaih
   mbiorngz jienv ninh mbuo nyei ziec-dorngh.
  Ninh mbuo oix gorngv mbuox domh mbong, “Torngv jienv yie mbuo maah!”
  Yaac gorngv mbuox fiuv-mbong, “Mbaang daaih ndapv yie mbuo maah!”

Ziouv Gorngv Cuotv Oix Dingc I^saa^laa^en Nyei Zuiz

  9Ziouv gorngv, “I^saa^laa^en Mienh baamz zuiz hlo
   hnangv yiem Gi^mbe^aa nyei ziangh hoc.
   Yiem wuov ninh mbuo yaac zanc-zanc zoux jienv mingh.
  Yiem Gi^mbe^aa mborqv jaax nyei jauv ziouc maiv zeiz oix zunc zaaic ninh mbuo fai?
  10Ei yie nyei hnyouv yie oix dingc ninh mbuo nyei zuiz,
   bun maanc guoqv mienh gapv zunv daaih mborqv ninh mbuo.
   Wuov zanc laaix ninh mbuo zoux nyei i yiemc zuiz ninh mbuo zuqc ndoh.
  11E^faa^im se hnangv dauh njaaux liuz nyei ngongh nyeiz,
   a'hneiv nyueih mbiauh.
   Yie yaac korv-lienh ninh nzueic haic nyei jaang.
  Mv baac yie oix zorqv ⟨ndiangx-gaaz⟩ bun E^faa^im gaaz jienv,
   Yu^ndaa oix zuqc laih ndau,
   Yaakopv yaac oix zuqc weic ganh guaaih ndau.
  12Meih mbuo oix zuqc weic ganh zuangx baengh fim nyei nyim,
   ziouc siou duqv ziepc zuoqv hnamv nyei jauv.
   Oix zuqc zoux bun meih mbuo nyei ndau muonc,
  weic zuqc ih zanc taux ziangh hoc lorz Ziouv,
   Zuov ninh daaih bun baengh fim nyei jauv
   hnangv mbiungc nor, duih njiec taux meih mbuo.
  13Meih mbuo zuangx nyei se zuiz,
   meih mbuo siou nyei se maiv baengh fim nyei sic.
   Meih mbuo nyanc nyei se gorngv-baeqc nyei biouv.
  Weic zuqc meih mbuo kaux ganh mborqv jaax nyei maaz-cie,
   yaac kaux meih mbuo mborqv jaax henv nyei baeng camv,
  14mborqv jaax nyei qiex mbui ziouc yiem meih mbuo nyei baeqc fingx mbu'ndongx.
   Meih mbuo yietc zungv weih wuonv nyei dorngx oix zuqc baaic,
  hnangv yiem mborqv jaax nyei hnoi,
   Sanman Hungh mietc nzengc Mbetc Aan^mben Zingh.
  Maaih deix maa caux jienv ninh mbuo nyei fu'jueiv
   yaac zuqc zong muonc nzengc.
  15I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah!
   Meih mbuo oix zuqc mienh hnangv naaiv zoux bun meih mbuo,
   laaix meih mbuo zoux domh orqv sic.
  Taux lungh mbiouz-mbiouz njang,
   I^saa^laa^en nyei hungh ziouc zuqc mietc nzengc.