10

  1Ƀing ană plei Israel jing hrup hăng sa phŭn hrĕ boh kơƀâo hơmâo bă hăng boh kơƀâo.
   Dơ̆ pă ƀing gơñu đĭ kơyar lu tui,
   ăt dơ̆ anŭn mơ̆n ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ kơnưl ngă yang.
  Hơdôm pă anih lŏn gơñu pơtơbiă rai gơnam tăm,
   hơdôm anŭn mơ̆n ƀing gơñu pơkra khul tơmĕh rup pơtâo yang gơñu pơhrôp hiam
   kiăng kơ kơkuh pơpŭ.
  2Ƀing ană plei pran jua gơñu jing pleč ƀlŏr,
   ră anai ƀing gơñu khŏm tŭ tơnap tap yơh yuakơ tơlơi soh gơñu pô.
  Ơi Adai či pơrai hĭ abih hơdôm kơnưl ngă yang gơñu
   laih anŭn pơrăm hĭ abih hơdôm tơmĕh rup pơtâo yang gơñu anŭn.
  3Ƀing ană plei anai ƀu sui ôh ƀing gơñu či laĭ, “Ƀing gơmơi ƀu hơmâo pơtao ôh
   yuakơ ƀing gơmơi ƀu huĭ pơpŭ ôh kơ Yahweh.
  Samơ̆ tơdah ƀing gơmơi hơmâo pơtao,
   hơget tơlơi yom ñu dưi ngă brơi kơ ƀing gơmơi lĕ?”
  4Ƀing gơñu pơhiăp hăng tơlơi pơhiăp đôč đač,
   ƀuăn hăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng soh
   laih anŭn pơjing tơlơi pơtŭ ư ƀu tŭ yua ôh.
  Tơlơi djơ̆ tơpă hơmâo jing hĭ laih tơlơi wĕ wŏ,
   tơlơi sat anŭn hơmâo jai lu hrup hăng rơ̆k akăm čăt đĭ ƀơi tŏng krah glông kai amăng đang hơma.
  5Ƀing mơnuih dŏ hơdip amăng plei prŏng Samaria či huĭ bra̱l
   laih anŭn či rơngot hơning yơh kơ rup trah ană rơmô mah ƀơi anih Bêt-Awen.
  Ƀing gơñu hăng ƀing khua ngă yang jing ƀing kơkuh pơpŭ kơ rup trah či čŏk hia kơ rup anŭn yơh.
  Abih ƀing gơñu či pơkrao yơh tơdang arăng mă pơđuaĭ hĭ laih mah guh kơang mơ̆ng rup trah anŭn.
  6Ƀing Assiria yơh či mă pơđuaĭ hĭ rup trah anŭn ba nao pơ lŏn čar ƀing Assiria
   hăng brơi pơyơr rup anŭn kơ pơtao prŏng.
  Ƀing Israel či mlâo mlañ yơh,
   yuakơ ƀing gơñu đuaĭ tui hơdră jơlan gơñu pô.
  7Arăng či mă pơđuaĭ hĭ pơtao gơñu,
   hrup hăng sa hơmok kơyâo anet pơđu̱ng ƀơi jơlah ia yơh.
  8Hơdôm anih kơkuh kơ yang rơba̱ng ƀơi kơčŏng bŏl čư̆ sat ƀai,
   či răm rai hĭ abih yơh.
   Khul rơ̆k drơi hăng rơ̆k pơkŏn yơh či čăt đĭ bă ƀơi hơdôm kơnưl ngă yang gơñu.
  Giŏng anŭn, ƀing gơñu či iâu nao pơ čư̆ tui anai, “Pơdŏp brơi bĕ ƀing gơmơi!”
   Laih anŭn ƀing gơñu rơkâo hăng bŏl čư̆ tui anai, “Go̱m hĭ bĕ ƀing gơmơi!”

Yahweh Pơhaih Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Ƀing Israel

  9Yahweh laĭ tui anai, “Ƀing ană plei Israel ƀu pơdơi ôh ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo
   čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing gơñu ngă soh ƀơi anih Gibeah.
   Tui anŭn, tơlơi pơblah ƀơi Gibeah yơh či pơrai hĭ ƀing gơñu.
  10Kâo či kơsung blah ƀing ană plei soh sat anai
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu.
  Ƀing lŏn čar či pơgop glaĭ kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu,
   tui anŭn Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yuakơ ƀing gơñu ngă soh lu lin anŭn.
  11Hlâo adih ƀing Israel jing hrup hăng sa drơi rơmô ania hadơi arăng pơhrăm laih,
   prap pre khăp juă kiăng kơ prăh pơdai.
  Samơ̆ Kâo tơƀăk laih sa boh oč ƀơi tơkuai hiam ñu
   laih anŭn brơi kơ ñu mă bruă tơnap tap hloh dơ̆ng.
  Kâo či ngă kơ Yudah dui čŏng kai
   laih anŭn ngă kơ Israel dui čŏng pŭng yơh.
  12Kâo laĭ tui anai, ‘Kai bĕ lŏn phrâo kơ gih pô,
   pla bĕ kơ gih pô tơlơi tơpă hơnơ̆ng,
   hơpuă mă bĕ tơlơi mơyŭn hiam yua mơ̆ng tơlơi dŏ hur har gih hăng Kâo či pơtơbiă rai.
  Anai yơh jing hrơi mông ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ Kâo, jing Yahweh gih,
   laih anŭn Kâo či rai pơ ƀing gih hăng brơi tơlơi bơni hiam kơ ƀing gih yơh.’
  13Samơ̆ pơala kơ tơlơi ƀing gih ngă hiam,
   ƀing gih pla laih hơdră jơlan sat ƀai,
   laih anŭn hơpuă mă laih boh răm mơ̆ng hơdră sat anŭn.
  Ƀing gih hơmâo ƀơ̆ng laih boh čroh mơ̆ng tơlơi ƀing gih pleč ƀlŏr.
  Yuakơ ƀing gih hơmâo kơnang laih kơ rơdêh aseh gih
   laih anŭn ƀơi ling tơhan kơtang lu ƀing gih,
  14tui anŭn tơlơi pơblah či truh pơ ƀing ană plei gih,
   laih anŭn abih bang khul kơđông kơjăp gih či răm rai hĭ abih yơh.
  Tơlơi anŭn či truh hrup hăng amăng hrơi
   tơdang pơtao Shalman pơblah pơrai hĭ plei prŏng Bet-Arbel,
   laih anŭn ñu brơi tơhan ñu hơprăh pơdjai hĭ ƀing amĭ wơ̆t hăng ƀing ană bă gơñu mơ̆n.
  15Anŭn yơh jing hơdôm tơlơi či truh kơ ƀing gih, Ơ ƀing mơnuih amăng plei Bêthêl hơi.
   Tơlơi anŭn truh kơ ƀing gih yuakơ tơlơi sat ƀai prŏng ƀing gih hơmâo ngă laih.
  Tơdang mông pơblah čơdơ̆ng truh,
   pơtao ƀing Israel či djai hĭ yơh.”