11

Vajtswv Hlub Nws Haivneeg

  1Tus TSWV hais tias,
  “Thaum Yixalayees tseem yog
   menyuam yaus kuv hlub nws heev,
  thiab kuv hu nws tawm nram tebchaws Iziv
   los ua kuv tus tub.
  2Tiamsis kuv yimhuab hu nws,
  nws yimhuab khiav ntawm kuv mus deb npaum ntawd.
  Kuv haivneeg tua tsiaj fij rau Npa-as;
   lawv hlawv tshuaj tsw qab rau tej mlom.
  3Kuv yog tus uas qhia cov Yixalayees mus kev.
  Kuv tsaws kuv haivneeg los puag rau
   ntawm kuv ob txhais npab,
  tiamsis lawv tsis paub hais tias kuv
   yog tus uas tu lawv hlob li.
  4Kuv ua tib zoo rub lawv los cuag kuv
   thiab kuv hlub lawv kawg.
  Kuv tsaws hlo lawv los puag npuab kuv lub plhu;
  kuv khoov mus tu lawv thiab pub mov rau lawv noj.

5“Lawv tsis kam tig rov los cuag kuv; yog li ntawd, lawv yuav tsum tau rov mus rau nram tebchaws Iziv, thiab haivneeg Axilias yuav tswjhwm lawv. 6Yuav muaj tsov muaj rog tuaj tua lawv tej nroog thiab tsoo tej roojvag kom pob puas tas. Luag yuav ua kom kuv haivneeg raug puastsuaj tas, vim lawv xav hais tias tej uas lawv ua yeej zoo heev lawm. 7Lawv tawv ncauj thiab khiav tawm ntawm kuv mus. Lawv yuav tsa suab hlo quaj vim tus quab uas lawv kwv, tiamsis yuav tsis muaj leejtwg muab tus quab ntawd tshem ntawm lawv mus li.

  8“Yixalayees, kuv yuav ua li cas
   tso taus koj?
  Kuv yuav ua li cas thiaj tso taus koj
   tseg?
  Kuv puas khuv ua kom koj puastsuaj ib yam li kuv ua rau
   lub nroog Amas
  lossis ua rau koj ib yam li kuv ua rau lub nroog Xenpauyees?
  Kuv lub siab yeej tsis kheev kuv ua li
   ntawd! Rau qhov kuv hlub koj heev.
  9Thaum kuv chim kuv yuav tsis rau txim rau koj;
  kuv yuav tsis ua kom cov Yixalayees raug puastsuaj
   ib zaug ntxiv li lawm.
  Rau qhov kuv yog Vajtswv, kuv tsis yog noobneej.
  Kuv yog tus Dawbhuv, kuv nrog nej nyob.
  Kuv yuav tsis los cuag nej ua tus
   npautaws tsawv.

10“Thaum kuv nyooj laws ib yam li tus tsov ntxhuav rau kuv haivneeg tej yeebncuab, kuv haivneeg yuav raws kuv qab. Lawv yuav maj ceev nrooj tim sab hnubpoob rov los cuag kuv. 11Lawv yuav khiav ceev npaum nkaus li tej noog ya nram tebchaws Iziv los thiab ceev npaum nkaus li nquab ya pem tebchaws Axilias los. Kuv yuav coj lawv rov los nyob hauv lawv tej vajtse dua. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Cov Yixalayees thiab Cov Yudas Raug Txim

12Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees hais lus dag thiab ntxeev ntxias puagncig kuv, thiab cov Yudas tseem ntxeev siab tsis tseg rau kuv uas yog Vajtswv tus Dawbhuv thiab ncaj ncees.