11

Tơlơi Ơi Adai Khăp Kơ Ƀing Israel

1Yahweh laĭ tui anai,
  “Tơdang ƀing Israel jing hrup hăng sa čô čơđai,
   Kâo khăp kơ ñu,
   laih anŭn Kâo iâu tơbiă laih gơñu, jing ană đah rơkơi Kâo, mơ̆ng lŏn čar Êjip.
  2Samơ̆ jai Kâo iâu rai ƀing Israel,
   ƀing gơñu jai đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo dơ̆ng.
  Ƀing ană plei Kâo pơyơr ngă yang kơ yang rơba̱ng Baal;
   ƀing gơñu čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ khul rup trah.
  3Samơ̆ Kâo yơh jing Pô pơhrăm brơi kơ ƀing Israel kiăng kơ rơbat.
   Kâo pŭ̱ pi ƀing gơñu hrup hăng pŭ̱ pi čơđai ƀơi hơpăl tơngan Kâo,
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh Kâo yơh jing Pô răk wai ƀing gơñu.
  4Kâo dui rai ƀing gơñu hăng tơlơi hiam klă laih anŭn tơlơi khăp.
   Kâo pŭ̱ đĭ ƀing gơñu laih anŭn pi ƀing gơñu jĕ ƀơi meng Kâo;
   Kâo tơkui pơ ƀing gơñu laih anŭn čem ƀing gơñu.

  5“Ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh,
   tui anŭn ƀing gơñu khŏm wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Êjip yơh,
   laih anŭn ƀing Assiria či git gai ƀing gơñu yơh.
  6Tơlơi pơblah yơh či blĭp blăp rai pơrai hĭ plei pla gơñu,
   laih anŭn pơrăm khul amăng ja̱ng plei pla gơñu.
  Tơlơi blah anŭn yơh či pơrai hĭ ƀing ană plei Kâo
   yuakơ ƀing gơñu ngă tui tơlơi gơñu pô pơmĭn jing djơ̆ hloh.
  7Ƀing gơñu ăt gir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo.
   Ƀing gơñu či iâu kwưh kơ tơlơi djru yuakơ hơmâo oč dŏ ƀơi ƀing gơñu,
   samơ̆ ƀu či hơmâo hlơi pô mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu ôh.

  8“Ơ ƀing Israel hơi, hiư̆m Kâo dưi hơngah lui hĭ ƀing gih lĕ?
   Hiư̆m Kâo dưi jao lui hĭ ƀing gih kơ ƀing rŏh ayăt lĕ?
   Hiư̆m Kâo dưi pơrai hĭ ƀing gih kar hăng Kâo pơrai hĭ plei Admah lĕ?
   Hiư̆m Kâo dưi ngă sat kơ ƀing gih kar hăng Kâo ngă sat laih kơ plei Zebôyim lĕ?
   Pran jua Kâo ƀu brơi kơ Kâo ngă tui hăng anŭn ôh!
   Laih anŭn yuakơ tơlơi Kâo khăp kơ ƀing gih jing prŏng biă mă.
  9Kâo ƀu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih ôh tơdang Kâo hil hĭr hăr,
   Kâo ƀu či pơrai hĭ ƀing Israel dơ̆ng tah.
   Yuakơ Kâo jing Ơi Adai yơh laih anŭn ƀu djơ̆ hrup hăng mơnuih ôh.
   Kâo, jing Pô Rơgoh Hiam yơh, dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
   Kâo ƀu či rai pơ ƀing gih hăng tơlơi Kâo hil ôh.
  10Ƀing ană plei Kâo či đuaĭ tui Kâo yơh
   tơdang Kâo pơgrao đĭ hrup hăng sa drơi rơmung dŭl pơgrao ƀơi ƀing rŏh ayăt gơñu.
   Ƀing gơñu či ječ ameč rai pơ Kâo mơ̆ng gah yŭ̱ yơh.
  11Ƀing gơñu či rai mơ̆ng lŏn čar Êjip tañ hrup hăng čim brĭm,
   laih anŭn mơ̆ng lŏn čar Assiria hrup čim pơrơgŏm.
   Kâo či ba glaĭ ƀing gơñu pơ anih lŏn sang anŏ gơñu pô dơ̆ng.”
 Kâo yơh, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.

Tơlơi Klă Kơđi Kơ Ƀing Israel Hăng Ƀing Yudah

  12Yahweh laĭ tui anai, “Ƀing ană plei Israel yua hơdôm tơlơi pleč ƀlŏr pơwang jum dar Kâo,
   laih anŭn ƀing ană plei Yudah ăt dŏ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo mơ̆n,
   Kâo yơh jing Ơi Adai tŏng ten laih anŭn rơgoh hiam.