11

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên

  1“Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó;
   Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai Cập.
  2Ta gọi nó chừng nào
   Nó càng trốn tránh Ta chừng nấy.
  Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba-anh
   Và đốt hương cho tượng chạm.
  3Dù vậy Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi,
   Lấy cánh tay mà nâng đỡ nó.
  Nhưng chúng chẳng biết rằng
   Ta đã chữa lành cho chúng.
  4Ta đã dùng dây nhân từ,
   Dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến.
  Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng,
   Và cúi xuống để cho chúng ăn.
  5Chúng sẽ không trở về đất Ai Cập nữa,
   Nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của chúng,
   Vì chúng không chịu trở lại cùng Ta.
  6Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của chúng,
   Phá hủy các then cửa và nuốt sạch chúng
   Vì các âm mưu của chúng.
  7Thật dân Ta quyết ý từ bỏ Ta.
   Cho dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao
   Ngài cũng không đỡ chúng dậy.

  8Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được?
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù?
  Làm sao Ta đối xử với ngươi như Át-ma
   Hay như với Sê-bô-im được?
  Tim Ta rung động,
   Lòng thương xót của Ta như nung như đốt.
  9Ta sẽ không thi hành cơn phẫn nộ Ta
   Và sẽ chẳng tiêu diệt Ép-ra-im.
  Vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người;
   Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi,
   Ta chẳng đến với ngươi trong cơn thịnh nộ.
  10Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va,
   Ngài gầm thét như sư tử;
  Vâng, Ngài sẽ gầm thét,
   Con cái Ngài sẽ từ phương tây run rẩy mà đến.
  11Chúng sẽ run rẩy mà đến
   Như chim từ Ai Cập,
   Như bồ câu từ đất A-si-ri,
  Ta sẽ khiến chúng trở về nhà mình.”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.