12

  1Ép-ra-im cứ lo đón gió để trở cờ;
  Suốt ngày nó cứ đuổi theo ngọn gió đông.
  Càng ngày nó càng gia tăng sự dối trá và bạo tàn.
  Nó kết ước với A-sy-ri và chở dầu qua cung cấp cho Ai-cập.
  2CHÚA đang hạch tội Giu-đa;
  Ngài sẽ phạt Gia-cốp tùy theo các đường lối của ông;
  Ngài sẽ báo trả ông tùy theo các việc làm của ông.
  3Khi còn trong lòng mẹ, ông đã nắm gót của anh mình;
  Khi đã trưởng thành, ông lại vật lộn với Ðức Chúa Trời.
  4Phải, ông đã vật lộn với Thiên Sứ và ông đã thắng.
  Ông đã khóc và van nài Ðấng ấy ban ơn cho ông.
  Tại Bê-tên ông đã gặp Ngài,
  Tại đó Ngài đã phán với ông.
  5Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời của Các Ðạo Quân,
  Danh phải ghi nhớ muôn đời của Ngài là CHÚA.
  6Vậy, khá trở về với Ðức Chúa Trời của ngươi;
  Hãy bám chặt lấy tình thương và công lý,
  Và hãy luôn trông cậy vào Ðức Chúa Trời của mình.

  7Một thương gia, trong tay nó cầm cây cân không thật;
  Nó thích bóc lột người khác.
  8Ép-ra-im nói, “Này, ta đã trở nên giàu có rồi.
  Bởi sức lực của ta, ta đã tạo nên cơ nghiệp nầy.
  Bây giờ không ai có thể bảo rằng ta có tội được,
  Cho dù những việc ta làm là tội lỗi đi nữa.”
  9Tuy nhiên, ngươi hãy nhớ rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi.
  Ta có thể đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
  Ta cũng có thể làm cho ngươi phải trở lại sống trong các lều một cách dễ dàng,
  Giống như những ngày ngươi dự đại lễ Lều Tạm.
  10Ta đã phán dạy qua các tiên tri;
  Ta đã cho ngươi nhiều khải tượng,
  Ta đã ban các chuyện sống thật để minh họa qua cuộc đời của các tiên tri.
  11Nhưng tội lỗi đã đầy tràn ở Ghi-lê-át,
  Tại đó chúng thờ lạy các thần tượng hư không.
  Ở Ghinh-ganh, chúng dâng các bò đực làm của tế lễ;
  Thật vậy, các bàn thờ dâng các con vật hiến tế nhiều như sỏi đá nơi các luống cày trong đồng.”

  12Gia-cốp trốn đến đất A-ram,
  Tại đó I-sơ-ra-ên đã làm thuê để được vợ;
  Ðể được một người vợ, ông đã phải chăn thuê.
  13CHÚA đã dùng một vị tiên tri để đem I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập;
  Và Ngài đã chăn giữ họ qua một vị tiên tri.
  14Ép-ra-im đã chọc cho Ngài phải nổi cơn thịnh nộ;
  Cho nên Ngài sẽ bắt nó phải lãnh lấy hậu quả của tội làm đổ máu nó đã gây ra.
  CHÚA của nó sẽ báo trả trên nó những gì nó đã làm nhục Ngài.