12

Chúa nghịch lại Ít-ra-en

  1Việc làm của Ít-ra-en
   hoàn toàn vô ích
  chẳng khác nào đuổi theo mây gió;
   chạy theo gió Đông suốt ngày.
  Chúng càng ngày càng nói dối
   càng ngày càng làm chuyện hung ác.
  Chúng kết ước với A-xy-ri,
   gởi dầu ô-liu biếu Ai-cập.
  2CHÚA có mấy điều nghịch lại Giu-đa.
  Ngài sẽ trừng phạt Ít-ra-en
   vì hành động của chúng;
  Ngài sẽ giáng cho chúng điều chúng đáng lãnh.
  3Gia-cốp, tổ tiên chúng,
   nắm gót anh mình khi hai anh em ra đời.
  Khi lớn lên, nó vật lộn cùng Thượng-Đế.
  4Lúc Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ
   và thắng rồi thì đòi thiên sứ
   chúc phước cho mình.
  Sau đó, Thượng-Đế gặp người ở Bê-tên
   và nói chuyện với người.
  5Ngài là Thượng-Đế Toàn Năng;
   danh lớn của Ngài là CHÚA.
  6Các ngươi phải trở về cùng Thượng-Đế;
   hãy yêu mến Ngài, làm điều phải,
   luôn luôn tin cậy vào Thượng-Đế mình.
  7Các con buôn dùng cân giả;
   để lường gạt khách hàng.
  8Ít-ra-en nói rằng, “Ta giàu có rồi!
   Ta có thế lực rồi!”
  Tiền bạc chúng thật vô dụng
   so với những tội lỗi chúng phạm.
  9“Nhưng ta vẫn là CHÚA, Thượng-Đế ngươi,
   Đấng ở cùng ngươi khi ngươi ra khỏi Ai-cập.
  Ta sẽ khiến ngươi ở trong lều trại
   như thời kỳ ngươi kỷ niệm Lễ Chòi Lá.
  10Ta phán cùng các nhà tiên tri,
   ban cho họ nhiều sự hiện thấy;
   qua những điều đó, ta dạy ngươi học.”
  11Dân Ghi-lê-át rất độc ác,
   không ra gì hết.
  Dù chúng dâng bò đực ở Ghinh-ganh,
   đền thờ chúng giống như đống đá vụn trong ruộng đã cày rồi.
  12Gia-cốp, tổ tiên các ngươi chạy trốn sang vùng Tây Bắc Mê-sô-bô-ta-mi
   nơi người làm việc cực nhọc để cưới vợ;
   làm nghề chăn chiên để lấy nàng.
  13Sau đó CHÚA dùng một nhà tiên tri,
   mang con cháu Gia-cốp ra khỏi Ai-cập;
  Ngài dùng một nhà tiên tri
   để lo cho dân Ít-ra-en.
  14Nhưng Ít-ra-en chọc giận Chúa
   khi chúng giết kẻ khác,
   chúng đáng chết vì tội ác mình.
  Chúa sẽ bắt chúng đền tội
   về những điều hổ nhục chúng làm.