12

  1Efa‑i haus cua xwb,
   thiab raws cua sab hnub tuaj
   tas hnub tas hmo.
  Lawv ua rau kev dag
   thiab kev ua nruj ua tsiv nthuav dav zuj zus.
  Lawv nrog Axilia cog lus sib raug zoo
   thiab thauj roj mus rau Iyi tebchaws.
  2Yawmsaub muaj plaub rau Yuda,
   thiab yuav rau txim rau Yakhauj raws li nws lub neej,
   thiab ua pauj rau nws raws li nws tau ua.
  3Thaum Yakhauj tseem nyob hauv
   nws niam lub plab,
   nws tuav rawv nws tus tijlaug luj taws,
  thiab thaum nws hlob lawd
   nws kuj nrog Vajtswv sib ntsuas zog.
  4Nws nrog tus tubtxib saum ntuj
   sib ntsuas zog thiab kov yeej,
   nws quaj thiab thov kev hlub.
  Nws ntsib Vajtswv ntawm Npe‑ee
   thiab Vajtswv nrog nws hais lus qhov ntawd,
  5yog Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   Yawmsaub yog nws lub npe ntag.
  6Nej cia li rov los cuag nej tus Vajtswv,
   thiab tuav rawv txojkev hlub thiab txojkev ua ncaj,
   thiab tos rawv nej tus Vajtswv tsis tu li.

  7Tus tub luam uas txhais tes
   muaj rab teev tsis ncaj,
   nws nyiam ntxo luag.
  8Efa‑i tau hais tias, “Kuv yeej nplua nuj,
   kuv muaj nyiaj txiag ntau.
  Kuv tau tej nyiaj txiag huvsi
   los tsis muaj leejtwg nrhiav tau
   kuv ua txhaum muaj txim.”

  9“Kuv yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv
   txij thaum nyob hauv Iyi tebchaws los.
  Kuv yuav ua rau nej nyob
   hauv tej tsev ntaub dua ib zaug,
  ib yam li lub sijhawm
   uas nej ua tej kevcai uas teem cia.
  10Kuv hais rau cov xibhwb cev lus,
   kuv ua rau lawv ua yog toog ntau zuj zus,
  thiab kom cov xibhwb cev lus
   ua paj lug hais rau lawv.”
  11Muaj kev phem kev qias hauv Kile‑a
   mas lawv yuav ploj ntais tag.
   Lawv muab txiv nyuj xyeem rau hauv Kilakas,
  mas lawv tej thaj xyeem
   yuav zoo yam li tej pawg pob zeb
   uas nyob ntawm tej hniav khais laij teb.
  12Yakhauj khiav mus rau Alas tebchaws,
   nws ua haujlwm qhov ntawd thiaj yuav tau pojniam,
   thiab nws yug yaj thiaj tau pojniam.
  13Yawmsaub siv ib tug xibhwb cev lus
   coj Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los,
   thiab siv tus xibhwb cev lus tsom kwm lawv.
  14Efa‑i ua rau Yawmsaub mob siab kawg,
   Yawmsaub thiaj cia lawv ris
   lawv lub txim uas tua neeg,
  thiab yuav ua pauj rau
   tej uas lawv saib tsis taus nws.