12

1Txhua yam uas cov Yixalayees ua thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj yeej tsis muaj nqis dabtsi li tsuas yog coj kev puastsuaj los xwb. Lawv ntxeev siab thiab ua limhiam heev zuj zus. Lawv nrog cov Axilias coglus ua phoojywg thiab nrog cov Iziv ua lag ua luam.”
2Tus TSWV muaj lus kom cov Yudas; nws yuav rau txim rau cov Yixalayees raws li tej kev txhaum uas lawv ua. Nws yuav ua pauj tej kev txhaum uas lawv ua rov rau lawv. 3Lawv yawgkoob Yakhauj yeej nrog nws tijlaug Exaus uas nkawd yog menyuam ntxaib sib tawmtsam thaum tseem nyob hauv leej niam plab lawm; thaum Yakhauj loj hlob los, nws tau nrog Vajtswv sib qhau thiab. 4Nws qhau yeej ib tug timtswv ceebtsheej. Nws tau quaj thiab thov kom foom koob hmoov rau nws. Vajtswv los rau peb yawgkoob Yakhauj pom thiab nrog nws tham nyob hauv Npethees. 5Tus no yog tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus; tus TSWV lub npe yeej yog lub npe uas tsimnyog sawvdaws pehawm. 6Yakhauj cov xeebntxwv, nimno nej cia li cia siab rau nej tus Vajtswv thiab rov los cuag nws. Ua siab dawb siab zoo thiab ua siab ncaj thiab ua siab ntev tos nej tus Vajtswv.

Txiav Txim Rau Cov Yixalayees

7Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees lub siab tsis ncaj ib yam li cov Kana-as thiab ntag; lawv nyiam muab rab teev tsis txwm los luj ntxo cov neeg uas tuaj yuav khoom ntawm lawv. 8Lawv hais tias, ‘Peb npluanuj heev, peb muaj hmoo kawg nkaus. Txawm yog peb ua tsis ncaj kom peb npluanuj los yeej tsis muaj leejtwg hais tau peb li.’ 9Tiamsis kuv yog tus TSWV, nej tus Vajtswv uas tau coj nej khiav nram tebchaws Iziv los, kuv yuav ua kom nej rov mus nyob tsevntaub ib yam li thaum nej nyob nram tiaj suabpuam uas kuv los cuag nej.
10“Kuv tau los hais rau cov cevlus ua rau lawv pom ntau zaj yogtoog thiab kuv kom cov cevlus ntuas kuv haivneeg ntau zaus. 11Tiamsis lawv tseem pe tej mlom hauv Nkile-as thiab, cov neeg uas pe tej mlom ntawd yuav tuag tas. Lawv cab tej heev nyuj mus tua fij nyob hauv Nkilenkas; tej thaj ntawd yuav raug rhuav ua tej pawg pobzeb nyob rau hauv tej tiaj nrag.”
12Peb yawgkoob Yakhauj tau khiav mus rau tim Mexuputamias, nws tau mus ua haujlwm rau ib tug txivneej thiab yug tus txivneej ntawd pab yaj kom nws tau pojniam. 13Tus TSWV txib ib tug cevlus mus cawm haivneeg Yixalayees kom dim ntawm txojkev ua qhev nram tebchaws Iziv thiab nws saib xyuas lawv. 14Cov Yixalayees ua rau tus TSWV chim heev; yeej tsimnyog cia lawv tuag mus vim lawv tej kev txhaum. Tus TSWV yuav rau txim rau lawv, vim tej uas lawv ua rau nws poob ntsejmuag ntawd.