12

  1Abih bang tơlơi ƀing ană plei Israel ngă čơdơ̆ng mơ̆ng mơguah hlŏng truh pơ mlam
   jing le̱ng kơ tơlơi ƀu tŭ yua laih anŭn tơlơi pơrăm pơrai soh sel.
   Bruă pleč ƀlŏr ƀrưh mơhiăh amăng ƀing gơñu jai ƀrư̆ lu tui.
   Ƀing gơñu pơjing tơlơi pơtŭ ư hăng ƀing Assiria
   laih anŭn pơjing bruă hăng ƀing Êjip.”
  2Yahweh hơmâo sa tơlơi phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah;
   Ñu ăt či pơkơhma̱l hĭ ƀing Israel mơ̆n yuakơ bruă ngă sat ƀai gơñu.
   Ñu či pơtơnap hĭ ƀing gơñu tui hăng hơdôm bruă sat ƀing gơñu ngă yơh.
  3Ơi adon gơñu Yakôb hơmâo pơprăh laih hăng ayŏng kơmar ñu Esâo anŭn
   tơdang dua gơñu ăt dŏ amăng kian amĭ gơñu;
   tơdang Yakôb prŏng laih, ñu pơprăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai.
  4Ñu pơprăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sa čô ling jang laih anŭn ñu dưi hĭ yơh.
   Ñu hia hăng kwưh kơ tơlơi bơni hiam.
   Laih anŭn ƀơi anih Bêthêl yơh, Ơi Adai rai pơhiăp hăng ơi adon ta Yakôb.
  5Pô rai pơhiăp hăng ñu anŭn jing Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang yơh,
   Yahweh yơh jing anăn ƀing mơnuih mơnam năng kơkuh pơpŭ.
  6Tui anŭn yơh ră anai, Ơ ƀing ană tơčô Yakôb ăh,
   wơ̆t glaĭ đaŏ bĕ pơ Ơi Adai gih.
  Dŏ tŏng ten bĕ hăng Ñu laih anŭn dŏ tơpă hơnơ̆ng bĕ hăng tơdruă,
   laih anŭn dŏ gir run nanao bĕ kơ Ơi Adai gih ngă brơi.

Boh Hiăp Phat Kơđi Pơkŏn Dơ̆ng

  7Yahweh laĭ tui anai dơ̆ng, “Ƀing ană plei Israel ngă bruă ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh,
   ƀing gơñu ngă bruă wĕ wŏ hrup hăng ƀing Kanaan đôč;
   ƀing gơñu khăp plŏm ƀlŏr hĭ ƀing blơi gơnam gơñu hăng gai pơkă soh.
  8Ƀing gơñu laĭ, ‘Ƀing ta pơdrŏng săh.
   Ƀing ta hơmâo mŭk dram yơh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh phŏng kơđi kơ ƀing ta jing pơdrŏng
   yua mơ̆ng bruă ƀing ta ngă ƀu tơpă anŭn.’

  9“Samơ̆ Kâo yơh, jing Yahweh Ơi Adai gih,
   jing Pô hơmâo ba tơbiă laih ƀing gih mơ̆ng lŏn čar Êjip,
   Kâo či ngă brơi ƀing gih hơdip tơnap amăng khul sang khăn dơ̆ng,
   kar hăng ƀing gih hơdip laih tui anŭn tơdang ƀing gih pơjơnum amăng tơdron ha̱r.
  10Kâo pơhiăp hăng ƀing pô pơala laih anŭn pha brơi kơ ƀing gơñu lu tơlơi pơƀuh,
   laih anŭn ăt mơ̆ng ƀing pô pơala mơ̆n Kâo pơkơđiăng ƀing ană plei Kâo.”

  11Samơ̆ ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ hơdôm rup trah ƀơi anih Gilead anŭn yơh,
   laih anŭn hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ rup trah anŭn, ƀing gơñu jing ƀing ƀu tŭ yua ôh.
  Ƀing gơñu pơyơr ngă yang lu rơmô tơno ƀơi anih Gilgal,
   laih anŭn hơdôm kơnưl ngă yang pơ anŭn či răm rai hĭ
   hrup hăng ƀu̱r pơtâo glưh pơčah amăng đang hơma yơh.
  12Ơi adon ta Yakôb hơmâo đuaĭ kơdŏp laih pơ lŏn čar ƀing Aram hlâo đưm adih;
   pơ anih anŭn yơh ñu hơduah dŏ sa čô bơnai,
   ñu mă bruă brơi kơ tơhmua ñu răk wai brơi tơpul triu gơ̆.
  13Yahweh pơkiaŏ rai sa čô pô pơala kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing Israel mơ̆ng tơlơi jing hlŭn mơnă amăng lŏn čar Êjip
   laih anŭn Ñu răk wai brơi kơ ƀing gơñu.
  14Samơ̆ ƀing ană plei Israel hơmâo ngă laih kơ Yahweh hil ƀrŭk;
   ƀing gơñu lăp djai hĭ yơh tui hăng bruă sat ƀai ƀing gơñu hơmâo ngă laih.
  Yahweh ƀing gơñu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo djik djak hĭ laih kơ Yahweh.