12

  1Ép-ra-im chăn gió
   Và đuổi theo gió đông suốt ngày;
   Cảnh lừa dối và bạo ngược ngày càng gia tăng;
  Chúng kết ước với A-si-ri,
   Mang dầu ô-liu triều cống Ai-cập.
  2CHÚA kết án Giu-đa,
   Ngài sẽ trừng phạt Gia-cốp y theo lối sống nó,
   Ngài sẽ báo trả nó tùy theo việc nó làm.
  3Trong bụng mẹ, nó tìm cách chiếm chỗ anh mình,
   Đến thời trai tráng, nó đấu tranh với Đức Chúa Trời.
  4Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc,
   Nó khóc lóc và xin thiên sứ ban phước;
  Đức Chúa Trời gặp Gia-cốp tại Bê-tên,
   Và phán dạy nó tại đó.
  5Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng,
   Danh Ngài là CHÚA.
  6Về phần các ngươi, hãy trở về với Đức Chúa Trời mình,
   Hãy yêu thương nhau cách chân thành,
   Hãy cư xử với nhau trong lẽ công bình,
   Hãy luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời mình.
  7Một tay buôn bán dùng cân gian xảo,
   Thích bóc lột người khác.
  8Ép-ra-im khoe khoang:
   ‘A! Ta giàu có rồi! Ta tạo được tài sản cho mình!
  Trong mọi công lao khó nhọc của Ta,
   Chưa hề tìm thấy một vi phạm nào có thể gọi là tội ác.’
  9Nhưng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi,
   Ngay từ bên đất Ai-cập.
  Ta sẽ cho các ngươi trở về sống trong lều trại,
   Như trong các ngày lễ Lều Tạm.
  10Ta đã phán dạy qua các tiên tri,
   Chính Ta đã ban cho thêm nhiều khải tượng,
   Và dùng ngụ ngôn dạy dỗ qua các tiên tri.
  11Dân Ga-la-át đầy tội ác,
   Chắc chắn chúng sẽ thành số không;
  Dân Ghinh-ganh cúng tế bò đực,
   Ngay cả bàn thờ của chúng sẽ như đá chất thành đống
   Trên luống cày nơi đồng ruộng.
  12Thế rồi Gia-cốp trốn qua cánh đồng Sy-ri,
   Và Y-sơ-ra-ên làm thuê để cưới vợ,
   Chăn bầy gia súc mới được vợ.
  13CHÚA dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
   Ngài cũng dùng tiên tri chăn giữ nó.
  14Ép-ra-im đã phạm thượng nặng nề,
   Nên Chúa bắt nó chịu tội đổ máu,
   Ngài sẽ báo trả nó y theo tội phạm thượng của nó.