12

1 Êphraim čiêm ñu pô hŏng angĭn,
   leh anăn jih hruê ñu tiŏ angĭn mơ̆ng ngŏ;
  ñu bi lar klei luar leh anăn klei ƀai.
   Ñu ngă klei bi mguôp hŏng čar Asiri,
   leh anăn ba êa prăi boh ôliwơ kơ čar Êjip.
  2Yêhôwa mâo klei kčŭt kơ Yuđa,
   leh anăn srăng bi kmhal Y-Yakôp tui si êlan ñu êbat,
   leh anăn srăng bi wĭt kơ ñu tui si bruă ñu ngă.
  3Hlăm tian amĭ ñu djă ayŏng ñu ti kđul,
   leh anăn êjai ñu jing mnuih khua ñu bi čĭk hŏng Aê Diê.
  4 Ñu bi čĭk hŏng dĭng buăl jăk leh anăn dưi,
   ñu hia leh anăn kwưh kơ gơ̆ pap.
  Ñu tuôm hŏng Aê Diê ti ƀuôn Bêthel,
   leh anăn Aê Diê blŭ hŏng ñu tinăn —
  5 Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan,
   Yêhôwa jing anăn hing ang ñu.
  6“Bi ih, hŏng klei Aê Diê đru, lŏ wĭt bĕ,
   djă bi kjăp klei khăp leh anăn klei kpă,
   leh anăn dôk čang guôn nanao kơ Aê Diê ih.”
  7Sa čô mnia djă hlăm kngan ñu knăng klei mplư,
   ñu khăp ktư̆ juă.
  8Êphraim lač leh,
   “Sĭt nik kâo jing mdrŏng, kâo mâo ngăn dŏ lu.
  Hlăm jih klei mdrŏng kâo arăng amâo srăng ƀuh ôh
   klei soh amâodah klei wê.”
  9“Kâo jing Yêhôwa Aê Diê ih dơ̆ng mơ̆ng čar Êjip;
   kâo srăng lŏ brei ih dôk hlăm sang čhiăm
   msĕ si hlăm hruê knăm bi kčah leh.
  10 Kâo blŭ leh kơ phung khua pô hưn êlâo,
   jing kâo yơh bi lar leh klei bi ƀuh,
   leh anăn hŏng phung khua pô hưn êlâo kâo blŭ leh klei bi hriêng.”
  11Galaat jing jhat ƀai,
   Sĭt nik diñu jing phung amâo yuôm ôh;
  diñu ngă yang hŏng êmô knô hlăm ƀuôn Gilgal,
   knưl diñu srăng jing msĕ si kăm boh tâo
   hlăm klông wăng kai ti hma.
  12Y-Yakôp đuĕ kơ čar Aram,
   tinăn Y-Israel mă bruă čiăng mâo sa čô mô̆,
   leh anăn ñu kiă biăp čiăng mâo sa čô mô̆.
  13 Hŏng sa čô khua pô hưn êlâo Yêhôwa atăt ba leh Israel mơ̆ng čar Êjip,
   leh anăn hŏng sa čô khua pô hưn êlâo ñu răng kriê leh Israel.
  14 Êphraim mčhur bi ruă ai,
   kyuanăn Yêhôwa srăng bi lĕ kơ ñu klei soh tuh êrah,
   leh anăn srăng lŏ bi wĭt kơ ñu pô klei ñu hêñ.