13

Lời cảnh cáo cuối cùng
cho Ít-ra-en

  1“Mọi người thường sợ chi tộc Ép-ra-im;
   đó là đám dân quan trọng trong Ít-ra-en.
  Nhưng chúng phạm tội vì thờ Ba-anh,
   nên chúng phải chết.
  2Vậy mà chúng vẫn tiếp tục phạm tội thêm.
  Chúng tạc tượng bằng bạc,
   những tượng mà chúng tạc thật tài,
   kỳ công của thợ khéo.
  Rồi dân Ít-ra-en bảo nhau,
  ‘Hãy hôn các tượng bò con đó
   và dâng sinh tế cho chúng.’
  3Vì thế dân chúng sẽ giống như sương mai;
   tan biến như sương buổi sáng.
  Chúng sẽ như trấu thổi bay từ sàn đạp lúa,
   như khói bay ra khỏi cửa sổ.
  4Ta, CHÚA, đã là Thượng-Đế ngươi,
   từ khi ngươi ở trong xứ Ai-cập.
  Ngươi không được phép biết đến Thượng-Đế nào khác ngoài ta.
  Chỉ ta là Đấng cứu ngươi.
  5Ta lo cho chúng trong sa mạc
   nơi nóng nực khô khan.
  6Ta ban cho chúng thức ăn no nê.
   Nhưng chúng đâm ra tự phụ và quên ta.
  7Vì thế ta sẽ đối với chúng như sư tử,
   như cọp beo rình bên đường.
  8Ta sẽ tấn công chúng như gấu bị cướp con, phanh thây chúng ra.
  Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử,
   xé xác chúng như dã thú.

Ít-ra-en sẽ rơi vào cơn giận của Thượng Đế

  9Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ tiêu diệt ngươi.
   Ai sẽ đến cứu giúp ngươi đây?
  10Vua ngươi có ích gì?
  Người có giải cứu ngươi trong các thị trấn nào của ngươi không?
  Các lãnh tụ ngươi giỏi giang gì?
   Ngươi bảo, ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’
  11Vậy ta ban cho ngươi một vua
   trong cơn giận ta,
  rồi cũng trong cơn giận, ta dẹp bỏ vua ấy.
  12Tội lỗi của Ít-ra-en đã được ghi chép,
   lưu trữ chờ cơn trừng phạt.
  13Cơn đau đẻ sẽ đến với nó,
   nhưng nó như đứa bé khờ khạo
   không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.
  14Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi âm phủ chăng?
  Ta sẽ giải thoát chúng nó khỏi chết chăng?
  Hỡi sự chết, bệnh tật ngươi đâu?
   Hỡi âm phủ, quyền lực ngươi đâu?
  Ta sẽ không tỏ lòng nhân ái cùng chúng.
  15Ít-ra-en được thịnh vượng giữa các dân,
   nhưng CHÚA sẽ sai gió Đông đến,
   thổi từ sa mạc, làm khô cạn các suối và giếng nước.
  Ngài sẽ tiêu hủy những gì đáng giá
   trong các nhà sang trọng của chúng.
  16Dân Ít-ra-en sẽ bị hoang tàn,
   vì nó chống lại Thượng-Đế mình.
  Dân Ít-ra-en sẽ ngã chết trong chiến tranh;
   con cái nó sẽ bị phân thây,
   các đàn bà chửa của nó sẽ bị mổ bụng.”