13

Yixayee yuav puam tsuaj

  1Thaus Efa‑i has lug, luas tej tshee quas nyo,
   mas nwg tau koob meej luj rua huv cov Yixayee,
  tassws nwg teev daab Npa‑aa
   txhad muaj txem hab tuag.
  2Nwgnuav puab tseed ua txhum ntau quas zug tuaj,
   hab puab nchuav txoov daab rua puab pe,
  yog tej txoov daab nyaj kws puab swv puab tug tswvyim ua,
   txhua tug yog tej Kws nyaj le num.
  Puab has tas,
   “Ca le xyeem tsaj rua tej txoov daab nuav.”
   Tuabneeg nwj tej txoov daab thaav nyuj lawm lauj!
  3Vem le nuav puab yuav zoo yaam le
   tej fuab pw haav thaus taagkig,
  hab zoo le tej dej lwg
   kws pluj taag thaus sawv ntxuv,
  hab zoo le tej npluag qoob
   kws cua ntsawj yaa taag huv lub tshaav moog,
  hab zoo le tej paa nchu
   kws tawm huv lub qhov tsev.

  4“Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv
   txwj thaus nyob huv Iyi tebchaws lug.
  Mej tsw paub lwm tug timtswv tsuas yog paub kuv xwb,
   dhau kuv lawm tsw muaj dua ib tug cawmseej le.
  5Kuv yog tug kws saib mej huv tebchaws moj saab qhua,
   yog lub tebchaws kws tsw muaj dej haus.
  6Thaus kuv pub rua puab noj, puab tau noj tsau.
   Thaus puab noj tsau npo lawm,
   puab lub sab txawm khaav theeb hab nov qaab kuv lawm.
  7Yog le nuav kuv yuav ua le tug tsuv ntxhuav rua puab,
   kuv yuav zuv kev tog puab yaam le tug tsuv pom txwv.
  8Kuv yuav mos puab yaam le tug maum dais
   kws cov mivnyuas pluj lawm,
  kuv yuav dua puab lub hauv nrob,
   hab yuav muab puab noj rua hov ntawd
   ib yaam le tsuv ntxhuav hab yaam le tsaj qus dua puab.

  9“Cov Yixayee 'e, kuv yuav ua kuas mej puam tsuaj.
   Leejtwg yuav paab tau mej?
  10Nwgnuav mej tug vaajntxwv nyob hovtwg
   kws yuav lug cawm mej?
  Mej cov thawj huv mej txhua lub moos
   dua twg taag lawm?
  Puab yog cov kws mej has tas,
   ‘Thov tsaa ib tug vaajntxwv
   hab cov thawj lug kaav peb.’
  11Vem yog kuv chim
   kuv txhad pub mej muaj vaajntxwv.
   Vem yog kuv npau tawg
   kuv txhad muab tej vaajntxwv coj moog.
  12Efa‑i tej kev txhum tub muab qhwv ca lawm,
   nwg lub txem muab khaws ca lawm.
  13Tub ua mob teb txug caij yug nwg lawm
   tassws nwg yog mivnyuas tsw paub taab,
  tsua qhov nwg tsw kaam tawm huv plaab lug
   lawv le lub caij.
  14Kuv yuav txhwv puab dim huv tub tuag teb le fwjchim lov?
   Kuv yuav txhwv puab dim huv txujkev tuag lov?
  Txujkev tuag 'e, koj tej swv npug dua twg lawm?
   Tub tuag teb 'e, koj tej vej sub vej sw dua twg lawm?

  “Kuv lub qhov muag tsw taab ncuab lawm.
  15Txawm yog Efa‑i hlub zoo rua huv plawv nwg cov kwvtij,
   los tej cua saab nub tuaj
  yuav tuaj ntawm Yawmsaub tuaj,
   hab ntsawj huv tebchaws moj saab qhua tuaj.
  Efa‑i lub qhov dej txhawv yuav qhuav
   hab nwg lub hauv dej cag yuav qhuav qhawv.
  Tej cua hov yuav nplawm tej hov txhua chaw tswm txaj huvsw
   huv nwg tej txhaab yaa du quas lug moog.
  16Xamali yuav rws nwg lub txem
   vem yog nwg faav xeeb rua nwg tug Vaajtswv.
  Puab yuav raug nav ntaaj tuag taag.
   Puab tej mivnyuas mog yuav raug muab ntsawm
   nduag dha ua tej dwb daim.
  Puab tej quaspuj kws suab mivnyuas
   yuav raug muab phua plaab.”