13

Yixayee yuav puam tsuaj

  1Thaum Efa‑i hais lus, luag tej tshee hnyo,
   mas nws tau koob meej loj
   rau hauv cov Yixayee,
  tiamsis nws teev dab Npa‑as
   thiaj muaj txim thiab tuag.
  2Nimno lawv tseem ua txhaum
   ntau zuj zus tuaj,
   thiab lawv nchuav dab mlom rau lawv pe,
  yog tej dab mlom nyiaj
   uas lawv siv lawv lub tswvyim ua,
   txhua tus yog tej Kws nyiaj li haujlwm.
  Lawv hais tias, “Cia li xyeem tsiaj
   rau tej dab mlom no.”
   Neeg nwj tej dab mlom thav nyuj lawm lauj!
  3Vim li no lawv yuav zoo yam li
   tej huab pw hav thaum kaj ntug,
  thiab zoo li tej dej lwg
   uas ploj tag thaum sawv ntxov,
  thiab zoo li tej npluag qoob
   uas cua ntsawj ya tag hauv lub tshav mus,
  thiab zoo li tej pa ncho
   uas tawm hauv lub qhov tsev.

  4“Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv
   txij thaum nyob hauv Iyi tebchaws los.
  Nej tsis paub lwm tus timtswv
   tsuas yog paub kuv xwb,
  dhau kuv lawm tsis muaj
   dua ib tug cawmseej li.
  5Kuv yog tus uas saib nej
   hauv tebchaws moj sab qhua,
   yog lub tebchaws uas tsis muaj dej haus.
  6Thaum kuv pub rau lawv noj,
   lawv tau noj tsau.
  Thaum lawv noj tsau npo lawm,
   lawv lub siab txawm khav theeb
   thiab tsis nco qab kuv lawm.
  7Yog li no kuv yuav ua li
   tus tsov ntxhuav rau lawv,
  kuv yuav zov kev tos lawv
   yam li tus tsov pom txwv.
  8Kuv yuav mos lawv yam li tus maum dais
   uas cov menyuam ploj lawm,
  kuv yuav dua lawv lub hauv nrob,
   thiab yuav muab lawv noj rau qhov ntawd
  ib yam li tsov ntxhuav
   thiab yam li tsiaj qus dua lawv.

  9“Cov Yixayee 'e, kuv yuav ua kom nej puam tsuaj.
   Leejtwg yuav pab tau nej?
  10Nimno nej tus vajntxwv nyob qhovtwg
   uas yuav los cawm nej?
  Nej cov thawj hauv nej txhua lub moos
   dua twg tag lawm?
  Lawv yog cov uas nej hais tias,
   ‘Thov tsa ib tug vajntxwv
   thiab cov thawj los kav peb.’
  11Vim yog kuv chim
   kuv thiaj pub nej muaj vajntxwv.
  Vim yog kuv npau taws
   kuv thiaj muab tej vajntxwv coj mus.
  12Efa‑i tej kev txhaum
   twb muab qhwv cia lawm,
   nws lub txim muab khaws cia lawm.
  13Twb mob plab txog caij yug nws lawm
   tiamsis nws yog menyuam tsis paub tab,
  rau qhov nws tsis kam tawm
   hauv plab los raws li lub caij.
  14Kuv yuav txhiv lawv dim
   hauv tub tuag teb li hwjchim lov?
  Kuv yuav txhiv lawv dim
   hauv txojkev tuag lov?
  Txojkev tuag 'e, koj tej ua siv ua npog
   dua twg lawm?
  Tub tuag teb 'e, koj tej vij sub vij sw
   dua twg lawm?

  “Kuv lub qhov muag tsis khuvleej lawm.
  15Txawm yog Efa‑i hlob zoo
   rau hauv nruab nrab nws cov kwvtij,
  los tej cua sab hnub tuaj
   yuav tuaj ntawm Yawmsaub tuaj,
   thiab ntsawj hauv tebchaws moj sab qhua tuaj.
  Efa‑i lub qhov dej txhawv yuav qhuav
   thiab nws lub hauv dej cag
   yuav qhuav qhawv.
  Tej cua ntawd yuav nplawm
   tej qhov txhia chaw tsim txiaj huvsi
   hauv nws tej txhab ya du lug mus.
  16Xamali yuav ris nws lub txim
   vim yog nws fav xeeb rau nws tus Vajtswv.
   Lawv yuav raug hniav ntaj tuag tag.
  Lawv tej menyuam mos yuav raug muab
   ntsawm ntuag dhia ua tej dwb daim.
  Lawv tej pojniam uas suab menyuam
   yuav raug muab phua plab.”