13

Laaix Zoux Miuc-Fangx, E^faa^im Nyei Njang-Laangc Zitc Mi'aqv

  1Zinh ndaangc E^faa^im gorngv waac, mienh sin zinx.
   Ninh yiem I^saa^laa^en duqv mienh taaih.
   Mv baac laaix ninh zaangc ⟨Mbaa^an zienh⟩
   ninh baamz zuiz ziouc daic mi'aqv.
  2Ih zanc ninh mbuo gunv zoux gunv baamz zuiz camv jienv faaux,
   yaac longc nyaanh ziux ganh nyei cong-mengh dox miuc-fangx,
   yietc zungv miuc-fangx se zaangc mienh zoux nyei gong.
  Ninh mbuo gorngv, “Fongc horc ziec bun naaiv deix maah!”
   Mienh ziouc zom ngongh dorn.
  3Weic naaiv ninh mbuo ziouc hnangv lungh ndorm nziouv nyei mouc,
   fai hnangv mbiungc-suiv nziouv nyei nqaai mi'aqv,
  yaac hnangv yiem mborqv mbiauh ciangv nyei cuqv-maux zuqc nziaaux buonc nzaanx mingh,
   fai hnangv douz-sioux cuotv fong muonh.
  4“Yiem I^yipv cuotv daaih
   yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
  Cuotv liuz yie, meih mbuo maiv hiuv ganh dauh Tin-Hungh.
   Cuotv liuz yie yaac maiv maaih ganh dauh Njoux Ziouv.
  5Se yie yiem deic-bung-huaang,
   yiem haanz nyei deic-bung yie goux meih mbuo.
  6Naaiv deix baeqc fingx ziux yie ceix nyei nyanc hopv duqv nyanc beuv.
   Ninh mbuo beuv, ninh mbuo ziouc hnyouv maux,
   yaac la'kuqv yie mi'aqv.
  7Yie ziouc doix ninh mbuo hnangv dauh sienh,
   yaac hnangv dauh nda'maauh mbeux yiem jauv-hlen zuov jienv.
  8Yie oix caa jienv ninh mbuo hnangv zuqc guangc dorn nyei jiepv-nyeiz,
   yie oix betv tong ninh mbuo nyei la'kuotv,
  yiem wuov yie ziouc hnangv sienh naqv ninh mbuo,
   yaac hnangv hieh zoih betv ninh mbuo.
  9“I^saa^laa^en aah! Yie oix mietc meih,
   haaix dauh haih tengx meih?
  10Dongh meih gorngv, ‘Tov liepc hungh diex caux jien bun yie,’
   ih zanc meih nyei hungh caux yiem meih mbuo nyei yietc zungv zingh nyei jien yiem haaix?
  Bun ninh mbuo yiem meih nyei zingh njoux meih maah!
  11Yie qiex jiez jienv zorqv hungh bun meih,
   aengx nouz jienv zorqv hungh mingh.
  12E^faa^im nyei zuiz-nipc fiev jienv aqv,
   ninh nyei zuiz yaac siou jienv.
  13Ninh hiuv duqv ninh nyei maa mun gu'nguaaz oix yungz ninh,
   mv baac ninh se maiv cong-mengh nyei dorn,
  weic zuqc taux yungz nyei ziangh hoc
   ninh maiv kangv cuotv seix.
  14Yie horpc zuqc zuoqc ninh mbuo leih ndutv yiemh gen nyei qaqv fai?
   Yie horpc zuqc zuoqc ninh mbuo biaux ndutv zuqc daic nyei qaqv fai?
  O zuqc daic nyei qaqv aah! Meih nyei zeqc naanc yiem haaix?
   O yiemh gen aah! Meih baaic mietc nyei qaqv yiem haaix?
  “Yiem yie nyei nza'hmien se hnangv buang jienv,
   maiv maaih yietc deix korv-lienh mienh nyei jauv.
  15Maiv gunv ninh yiem gorx-youz mbu'ndongx hiaangx,
   dong bung maengx nyei nziaaux, se Ziouv nyei nziaaux, oix daaih,
   oix yiem deic-bung huaang cuotv daaih.
  Ninh nyei wuom-zingv oix nqaai mingh,
   ninh nyei wuom-nyuonh yaac mborngx nqaai nyei.
  Ninh siou zinh zoih nyei dorngx oix zuqc win-wangv luv nzengc,
   zorqv nzengc yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv.
  16Saa^maa^lie Mienh oix zuqc weic ganh nyei zuiz ndaam-dorng,
   weic zuqc ninh mbuo ngaengc ninh mbuo nyei Tin-Hungh.
  Ninh mbuo zungv oix zuqc nzuqc ndaauv daix,
   ninh mbuo nyei fu'jueiv-faix zuqc zong njiec ndau daic,
   maaih jienv sin nyei m'sieqv dorn nyei ga'sie yaac zuqc betv tong.