13

Y-sơ-ra-ên Sẽ Bị Trừng Phạt

  1Khi Ép-ra-im lên tiếng, mọi người đều run sợ;
   Nó được tôn cao trong nước Y-sơ-ra-ên;
   Nhưng nó phạm tội thờ Ba-anh, nên phải chết.
  2Và bây giờ, chúng vẫn tiếp tục phạm tội,
   Chúng đúc tượng chạm cho mình,
  Chúng dùng bạc đúc tượng tùy theo tài khéo của mình,
   Tất cả chỉ là công việc của thợ thủ công.
  Chúng bảo nhau: ‘Hãy cúng tế cho các thần nầy.’
   Người mà đi hôn bò con!
  3Vì thế, chúng sẽ như sương mù buổi sáng,
   Như sương móc chóng tan,
   Như trấu cuốn theo gió lốc khỏi sân đạp lúa,
   Như khói len qua cửa sổ mắt cáo.
  4Nhưng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi
   Ngay từ bên đất Ai-cập;
  Ngoài Ta, các ngươi không được thờ thần nào khác;
   Ta là Cứu Chúa duy nhất.
  5Chính Ta đã chăm sóc các ngươi trong sa mạc,
   Trong vùng đất khô hạn.
  6Ta cho chúng ăn no nê;
   Khi hả dạ rồi, chúng sinh kiêu căng;
   Do đó, chúng quên Ta.
  7Vì thế, đối với chúng, Ta sẽ như sư tử,
   Như beo rình rập bên đường.
  8Ta sẽ xông vào chúng như gấu cái bị mất con,
   Ta sẽ xé phanh lồng ngực chúng ra,
  Ta sẽ nuốt chúng tại chỗ như sư tử;
   Thú rừng sẽ xé xác chúng.
  9Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ hủy diệt ngươi,
   Vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi!
  10Vua các ngươi đâu rồi? Hãy để người cứu giúp các ngươi.
   Các nhà lãnh đạo trong khắp các thành của các ngươi đâu rồi?
  Các ngươi đã đòi cho được:
   ‘Xin cho chúng tôi vua và các nhà lãnh đạo.’
  11Trong cơn phẫn nộ, Ta đã lập vua cho các ngươi,
   Và trong cơn phẫn nộ Ta lại phế người đi.
  12Tội ác của Ép-ra-im đã quấn thành cuộn,
   Cất giữ trong kho.
  13Mẹ nó chuyển bụng, lên cơn quặn thắt,
   Nhưng nó thiếu khôn ngoan,
  Vì nó không chịu trình diện đúng lúc
   Nơi các em bé ra chào đời.
  14Lẽ nào Ta giải cứu chúng khỏi quyền lực Âm Phủ?
   Lẽ nào Ta chuộc chúng khỏi sự chết?
  Hỡi sự chết, tai họa ngươi đâu rồi?
   Hỡi Âm Phủ, sự tàn phá của ngươi đâu rồi?
  Lòng thương xót đã giấu kín khỏi mắt Ta.
   15Dù nó sinh sôi nẩy nở giữa các anh em mình,
  Ngọn gió đông sẽ thổi đến,
   Gió từ CHÚA, thổi lên từ sa mạc,
  Suối nó sẽ khô,
   Mạch nước nó sẽ cạn;
  Gió sẽ cướp đi kho tàng,
   Mọi bảo vật nó ưa thích.
  16Sa-ma-ri phải chịu tội,
   Vì đã phản nghịch Đức Chúa Trời;
  Chúng sẽ ngã dưới lưỡi gươm,
   Con trẻ sẽ bị quăng vào đá, nát thây,
   Đàn bà thai nghén sẽ bị mổ bụng.