14

Ít-ra-en, hãy trở về cùng Thượng-Đế

  1Ít-ra-en ơi, hãy trở về cùng CHÚA
   là Thượng-Đế ngươi,
   vì tội lỗi ngươi khiến ngươi vấp ngã.
  2Hãy trở về cùng CHÚA và thưa với Ngài rằng:
  “Xin hãy xóa tội lỗi chúng tôi
   và lấy lòng nhân từ đón nhận chúng tôi,
  thì chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
  3A-xy-ri không thể cứu chúng tôi,
   chúng tôi cũng sẽ không cậy vào ngựa.
  Chúng tôi cũng sẽ không nói
   cùng những vật tay mình làm ra rằng,
   ‘Ngươi là thần của ta,’
  Vì Ngài là Đấng tỏ lòng thương xót các trẻ mồ côi.”

Chúa sẽ tha thứ Ít-ra-en

  4CHÚA phán,
   “Ta sẽ tha thứ cho chúng về tội lìa bỏ ta,
   ta sẽ lấy lòng rộng rãi yêu thương chúng,
   ta sẽ không còn nổi giận cùng chúng nữa.
  5Ta sẽ như sương cho Ít-ra-en,
   chúng sẽ nẩy nở như hoa huệ.
  Rễ chúng sẽ vững chắc,
   như cây hương nam ở Li-băng.
  6Chúng sẽ giống như nhánh vươn ra,
   như cây ô-liu xinh tươi,
  như cây hương nam thơm phức ở Li-băng.
  7Dân Ít-ra-en sẽ lại ở dưới sự bảo vệ của ta.
   Chúng sẽ mọc lên như ngũ cốc,
  nẩy nở như dây nho,
   chúng sẽ nổi danh như rượu của Li-băng.
  8Ít-ra-en ơi, hãy xa lánh các thần tượng đi.
   Ta, CHÚA ngươi, là Đấng trả lời các điều khẩn nguyện ngươi
   và trông nom ngươi.
  Ta như cây thông xanh tươi;
   Nguồn phước hạnh của ngươi do ta mà đến.
  9Người khôn ngoan sẽ hiểu biết những điều nầy,
   kẻ thông sáng sẽ ghi tạc chúng vào lòng.
  Các đường lối CHÚA đều đúng.
   Người nhân đức nhờ theo đó mà sống,
   còn kẻ chống nghịch Thượng-Đế
   cũng sẽ vì chúng mà chết.”