14

Thov cov Yixayee rov lug cuag Vaajtswv

  1Yixayee 'e, ca le rov lug cuag Yawmsaub
   kws yog mej tug Vaajtswv,
   mej dawm vem yog tim mej tej kev txhum txem.
  2Ca le coj tej lug lug, hab rov lug cuag Yawmsaub,
   ca le has rua nwg tas,
  “Thov daws peb tej kev txhum txem huvsw pov tseg.
   Thov txais yuav yaam kws zoo,
  mas peb yuav coj tej lug
   ntawm peb lub qhov ncauj tuaj xyeem.
  3Axilia cawm tsw tau peb lawm,
   peb yuav tsw caij neeg.
  Peb yuav tsw hu tej kws peb txhais teg ua
   tas yog peb tug Vaajtswv dua le lawm.
  Nyob huv Vaajtswv mas tej mivnyuas ntsuag
   tau ntswb kev khuvleej.”

  4“Kuv yuav khu qhov kws puab faav xeeb kuas zoo,
   kuv yuav ua sab dawb paug hlub puab kawg nkaus le,
  tsua qhov kuv txujkev chim
   tub thim ntawm puab lawm.
  5Kuv yuav zoo le dej lwg rua cov Yixayee,
   puab yuav tawg paaj le lub paaj lilij,
  puab yuav nrhau caag tub
   yaam le ntoo cab Lenpanoo,
  6puab yuav ncau ceg nthuav daav,
   puab yuav zoo nkauj le tsob ntoo aulib,
  hab yuav tsw qaab
   yaam le ntoo cab Lenpanoo.
  7Puab yuav rov lug nyob huv qaab kuv tug duab ntxoo,
   puab yuav hlub zoo yaam le mog hab qeb,
  puab yuav tawg paaj yaam le tsob txwv maab,
   puab yuav tsw qaab zwb yaam le
   cawv txwv maab huv Lenpanoo.
  8Efa‑i 'e, kuv ntswg txug txoov daab le caag?
   Kuv yog tug kws teb puab hab tsom kwm puab.
  Kuv zoo yaam le tsob ntoo cab nplooj suab
   kws ntsuab tsaus nti thaws xyoo,
  puab tawg paaj txw txwv
   yog lug ntawm kuv lug.”
  9Leejtwg ntse, ca nwg nkaag sab tej nuav,
   leejtwg txawj tshuaj saib, ca nwg paub tej nuav,
  tsua qhov Yawmsaub tej kev yeej raug cai.
   Cov tuabneeg sab ncaaj kuj taug txujkev hov,
  cov tuabneeg faav xeeb
   kuj dawm ndog huv txujkev hov.