14

Hauxeyas Nqua Hu Cov Yixalayees Los Cuag Vajtswv

1Cov Yixalayees, nej cia li rov los cuag tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. Nej txojkev txhaum ua rau nej dawm thiab ntog lawm. 2Nej cia li rov los cuag tus TSWV thiab tsa ncauj thov nws hais tias, “Thov zam peb tej kev txhaum thiab mloog peb tej lus thov; peb yuav ua koj tsaug raws li peb tau coglus tseg lawm. 3Cov Axilias yeej pab tsis tau peb, thiab tej nees uas caij mus ntaus rog yeej tiv thaiv tsis tau peb. Peb yuav tsis hu peb tej mlom hais tias lawv yog peb tus vajtswv ib zaug ntxiv lawm. Tus TSWV, koj yeej hlub cov neeg uas tsis pom qab mus cuag leejtwg li lawm.”

Tus TSWV Coglus Pub Lub Neej Tshiab Rau Cov Yixalayees

  4Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yuav coj kuv haivneeg rov qab los cuag kuv dua.
  Kuv yuav hlub lawv kom kawg kuv lub siab lub ntsws;
   kuv yuav tsis chim rau lawv ntxiv lawm.
  5Kuv yuav ua kom Yixalayees zoo
   ib yam li thaj av qhuav uas tau dej nag;
  lawv yuav tawg paj ib yam li tej paj
   ntoos uas tawg tshiab tshiab;
  lawv nrhau cag ntsia av tob ib yam li tej ntoo pem Lenpanoos.
  6Lawv yuav ciaj sia thiab hlav dua kaus tshiab,
  thiab yuav zoo nkauj npaum nkaus li tej ntoo roj.
  Lawv yuav tsw qab ib yam li tej ntoo
   ciab pem Lenpanoos.
  7Kuv yuav tau tsomkwm lawv dua
   ib zaug ntxiv.
  Lawv yuav cog qoobloo thiab yuav
   txi ncw ib yam li tsob txiv hmab.
  Lawv yuav nto moo lug ib yam li tej
   cawv txiv hmab pem Lenpanoos.
  8Cov Yixalayees yuav tsis
   quavntsej tej mlom ntxiv lawm;
  kuv yuav teb lawv tej lus thov thiab
   saib xyuas lawv.
  Kuv yuav ua duab ntxoo roos lawv
   ib yam li tsob ntoo uas nplooj ntsuab thawm xyoo;
  kuv yog lub hauvpaus koob hmoov rau lawv.”

Xaus Lus

9Thov kom txhua tus uas txawj ntse totaub txog tej lus uas sau tseg no thiab muab khaws nkaus cia rau nruab siab. Tus TSWV txojkev yeej yog txoj tseeb, thiab cov neeg ncaj ncees uas taug txojkev no yuav tau txojsia, tiamsis cov neeg txhaum yuav dawm thiab ntog vim lawv tsis mloog tej lus no.