14

Tơlơi Hôsea Rơkâo Kơ Ƀing Israel Ngă

  1Ơ ƀing Israel hơi, wơ̆t glaĭ bĕ pơ Yahweh Ơi Adai gih.
   Hơdôm tơlơi soh gih yơh hơmâo ngă laih kơ ƀing gih tơhneč rơbuh.
  2Wơ̆t glaĭ bĕ pơ Yahweh laih anŭn pơhiăp hăng Ñu,
   “Rơkâo Ih pap brơi bĕ abih bang tơlơi soh gơmơi
   laih anŭn hơmư̆ bĕ tơlơi ƀing gơmơi iâu laĭ,
   tui anŭn ƀing gơmơi či kơkuh pơpŭ kơ Ih tui hăng tơlơi gơmơi hơmâo ƀuăn laih yơh.
  3Ƀing Assyria ƀu či dưi pơklaih hĭ ƀing gơmơi ôh,
   laih anŭn hơdôm aseh pioh kơ tơlơi pơblah ƀu či dưi pơgang hĭ ƀing gơmơi ôh.
  Ƀing gơmơi ƀu či laĭ dơ̆ng tah kơ hơdôm rup trah ƀing gơmơi pơkra laih tui anai: Ƀing gih jing Ơi Adai gơmơi.
   Ơ Yahweh hơi, Ih yơh jing Pô pap brơi kơ ƀing hlơi pô ƀu hơmâo anih pă ôh kiăng kơ kơnang.”

Yahweh Ƀuăn Pha Brơi Tơlơi Hơdip Phrâo Kơ Ƀing Israel

  4Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai,
   “Kâo či ba rai ƀing ană plei Kâo wơ̆t glaĭ pơ Kâo yơh.
   Kâo či khăp kơ ƀing gơñu hăng abih pran jua Kâo;
   Kâo ƀu či hil kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah.
  5Kâo či dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu hrup hăng ia hơjan lê̆ pơ anih lŏn thu krô yơh.
   Ƀing gơñu či hơmâo tơlơi bơni hiam hrup hăng bơnga blang yơh,
   ƀing gơñu či prŏng kơtang hrup hăng hơdôm kơyâo amăng anih lŏn Lebanôn
   čăt krañ trŭn akha kơjăp yơh.
  6Ƀing gơñu či hơdip hăng tơlơi prŏng tui phrâo,
   laih anŭn hiam rô̆ hrup hăng hơdôm kơyâo ôliwơ yơh.
   Ƀing gơñu či hơmâo tơlơi hing ang hrup hăng kơyâo sar amăng anih lŏn Lebanôn ƀâo mơngưi yơh.
  7Sa wơ̆t dơ̆ng ƀing gơñu či dŏ gah yŭ tơlơi Kâo wai lăng dơ̆ng.
   Ƀing gơñu či čăt đĭ hrup hăng phŭn pơdai hiam
   laih anŭn hơmâo boh čroh hrup hăng đang boh kơƀâo yơh.
   Ƀing gơñu či hơmâo tơlơi hing ang kar hăng ia boh kơƀâo mơ̆ng anih lŏn Lebanôn hing ang yơh.
  8Ƀing ană plei Israel ƀu či kơkuh pơpŭ kơ yang rup trah dơ̆ng tah;
   Kâo či laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gơñu iâu laĭ laih anŭn răk rong ƀing gơñu yơh.
  Kâo či krôp pơgang ƀing gơñu hrup hăng kơyâo hơngo̱ mơtah pơgang tơui ñu yơh;
   Kâo yơh jing phŭn kơ abih bang tơlơi bơni hiam kơ ƀing gơñu.”

Tơlơi Pơđŭt

  9Kwưh kiăng hlơi pô rơgơi brơi thâo hluh bĕ hơdôm tơlơi hơmâo čih laih pơ anai,
   laih anŭn brơi kơ ñu djă̱ pioh ngă tui bĕ hơdôm tơlơi anŭn.
  Hơdră jơlan Yahweh jing djơ̆ tơpă,
   laih anŭn ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng hơdip yuakơ ngă tui hơdôm tơlơi tơpă anŭn yơh,
   samơ̆ ƀing mơnuih soh sat či tơhneč rơbuh yơh yuakơ ƀing gơñu ƀu kiăng ngă tui ôh.