14

Klei Kwưh kơ Phung Israel Brei Lŏ Wĭt kơ Yêhôwa

  1Ơ Israel, lŏ wĭt bĕ kơ Yêhôwa Aê Diê ih,
   kyuadah ih lĕ buh leh kyua klei soh ih.
  2Wah lač bĕ ti anăp Yêhôwa,
   leh anăn lŏ wĭt kơ ñu bĕ.
  Lač kơ ñu: “Mă hĕ jih klei wê,
   mă tŭ hmei hŏng klei ih pap,
   čiăng kơ hmei dưi myơr boh mơ̆ng ƀăng kƀông hmei.
  3Asiri amâo dưi bi mtlaih hmei ôh,
   hmei amâo srăng đĭ aseh ôh;
  leh anăn hmei amâo srăng lŏ lač ôh ‘Aê Diê hmei,’
   kơ bruă kngan hmei ngă.
   Hlăm ih yơh anak êrĭt ƀuh klei pap.”
  4“Kâo srăng bi hlao klei diñu lui wir,
   kâo srăng khăp kơ diñu êbeh dlai,
   kyuadah klei kâo ngêñ wir đuĕ leh mơ̆ng diñu.
  5Kâo srăng jing msĕ si êa nguôm kơ phung Israel,
   diñu srăng bi mnga msĕ si mnga lili,
   diñu srăng bi agha msĕ si ana kyâo sêdar čar Liƀan.
  6Kƀiêng ñu srăng ksuă dlông hĭn,
   klei siam ñu srăng jing msĕ si ana boh ôliwơ,
   leh anăn mnâo jăk ñu msĕ si ana kyâo sêdar čar Liƀan.
  7Diñu srăng lŏ wĭt dôk ti gŭ êyui kâo,
   diñu srăng čăt đĭ msĕ si mdiê.
  Diñu srăng bi mnga msĕ si ana boh kriăk ƀâo,
   hing ang diñu srăng jing msĕ si kpiê čar Liƀan.
  8Ơ Êphraim, ya klei kâo mâo hŏng phung rup yang?
   Kâo yơh srăng lŏ wĭt lač leh anăn răng kriê kơ ih.
  Kâo jing msĕ si ana kyâo čiprơ mtah nanao,
   mơ̆ng kâo yơh kbiă hriê boh ih.”
  9Hlei pô jing mnuih thâo mĭn, brei ñu thâo săng klei anei,
   hlei pô jing mnuih thâo ksiêm, brei ñu thâo kral digơ̆;
  kyuadah êlan Yêhôwa jing kpă,
   leh anăn phung kpă êbat tinăn,
   ƀiădah phung gao klei bhiăn srăng lĕ buh tinăn.