1

1Ntawm no yog tus TSWV cov lus hais rau Npelais tus tub Hauxeyas, tiam uas Uxiyas, Yauthas, Ahas, thiab Hexekiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas thiab Yehau-as tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees.

Hauxeyas Tus Pojniam thiab Cov Menyuam

2Thawj zaug uas tus TSWV hais rau Hauxeyas mas nws hais tias, “Koj cia li mus yuav pojniam; koj tus pojniam yuav tsis muab siab npuab koj, thiab koj cov menyuam yuav coj ib yam li nws. Kuv haivneeg tso kuv tseg thiab mus ua cov neeg uas tsis muaj lub siab ncaj rau kuv ib yam li ntawd.”
3Yog li ntawd, Hauxeyas thiaj mus yuav Nkaumes uas yog Dinpelayees tus ntxhais ua pojniam. Thaum nkawd yug tau thawj tug tub, 4tus TSWV hais rau Hauxeyas hais tias, “Koj tis nws lub npe hu ua ‘Yexelees,’ rau qhov tshuav tsis ntev lawm kuv yuav rau txim rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Yixalayees, vim nws yawgkoob Yehus tau tua neeg hauv lub nroog Yexelees. Kuv yuav ua kom Yehus cajces vajntxwv tuag tu noob nrho mus. 5Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuav ua kom cov tubrog Yixalayees raug puastsuaj tas rau hauv lub Voshav Yexelees.”
6Tom qab ntawd Nkaumes yug tau ib tug ntxhais. Tus TSWV hais rau Hauxeyas hais tias, “Koj tis nws lub npe hu ua ‘Tsis hlub,’ rau qhov kuv yuav tsis hlub cov Yixalayees lossis tsis zam txim rau lawv lawm. 7Tiamsis kuv yuav hlub cov Yudas. Kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv, kuv yuav cawm lawv, tiamsis tsis yog kuv siv ntaj lossis hneevnti thiab xubvos lossis nees thiab tubrog caij nees los cawm lawv.”
8Thaum uas Nkaumes tus ntxhais tseg taus mis lawm, nws rov suab menyuam thiab yug tau ib tug tub. 9Tus TSWV hais rau Hauxeyas hais tias, “Koj tis nws lub npe hu ua ‘Tsis Yog Kuv Haivneeg,’ rau qhov cov Yixalayees tsis yog kuv haivneeg thiab kuv tsis yog lawv tus Vajtswv lawm.”

Txhim Kho Cov Yixalayees Dua Tshiab

10Cov Yixalayees yuav coob ib yam li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv uas tsis muaj leejtwg suav txheeb lossis luj tau. Nimno Vajtswv hais rau lawv hais tias, “Nej tsis yog kuv haivneeg,” tiamsis muaj ib hnub nws yuav hais rau lawv hais tias, “Nej yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis cov menyuam!” 11Cov Yudas thiab cov Yixalayees yuav rov los sib sau ua ke ua ib haivneeg dua. Lawv yuav xaiv ib tug los ua lawv tus thawjcoj, lawv yuav rov huamvam thiab vammeej dua nyob hauv lawv lub tebchaws. Yuav muaj li ntawd tiag, Yexelees hnub ntawd yuav yog hnub uas tseemceeb heev!