1

1Anai jing boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng Hôsea, jing ană đah rơkơi Beêri. Yahweh pơhiăp hăng gơ̆ laih anŭn yua gơ̆ amăng rơnŭk ƀing pơtao Uzziyah, Yôtham, Ahaz laih anŭn Hezêkiyah wai lăng anih lŏn Yudah. Hlak anŭn ăt jing amăng rơnŭk pơtao Yarobam, jing ană đah rơkơi Yêhôas, wai lăng anih lŏn Israel.

Bơnai Hôsea Laih Anŭn Ƀing Ană Bă Ñu

2Tơdang Yahweh čơdơ̆ng yua Hôsea kiăng pơhiăp hăng ƀing Israel, Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Nao dŏ bơnai bĕ! Đah kơmơi ih či dŏ anŭn jing pô ƀu khăp ten ôh laih anŭn ƀing ană bă ih ăt hrup hăng bơnai ih mơ̆n. Hrup hăng anŭn mơ̆n, ƀing ană plei Kâo hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo laih anŭn ƀu khăp ten kơ Kâo dơ̆ng tah.”
3Tui anŭn, Hôsea dŏ kơ sa čô đah kơmơi anăn HʼGômer, jing ană Diblaim. Tơdang ƀing gơñu hơmâo rai laih ană đah rơkơi blung hlâo gơñu, 4Yahweh laĭ kơ Hôsea tui anai, “Pơanăn bĕ ană đah rơkơi ih anŭn Yizreel, yuakơ ƀu sui ôh Kâo či pơkơhma̱l hĭ pơtao ƀing Israel yuakơ ơi adon ñu Yêhu hơmâo ngă soh pơdjai laih mơnuih ƀơi anih Yizreel. Kâo či pơđŭt hĭ yơh rơnŭk git gai wai lăng djuai pơtao Yêhu jing pơtao ƀing Israel anŭn. 5Amăng dơnung Yizreel anŭn yơh, Kâo či pơrai hĭ tơlơi kơtang ling tơhan ƀing Israel ƀơi hrơi anŭn.”
6Giŏng anŭn, HʼGômer pi kian dơ̆ng laih anŭn tơkeng rai sa čô ană đah kơmơi. Yahweh laĭ kơ Hôsea tui anai, “Pơanăn bĕ ană đah kơmơi ih anŭn HʼLô-Ruhamah, yuakơ Kâo ƀu či pơrơđah tơlơi Kâo khăp ƀôdah tơlơi Kâo pap brơi kơ ƀing ană plei Israel dơ̆ng tah. 7Samơ̆ Kâo či pơrơđah tơlơi Kâo khăp kơ ƀing ană plei Yudah. Kâo pô, jing Yahweh Ơi Adai gơñu yơh, či pơklaih hĭ ƀing gơñu, samơ̆ Kâo či pơklaih hĭ ƀing gơñu ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi pơblah hăng đao gưm, hraŏ ƀôdah mơ̆ng tơpul aseh laih anŭn mơnuih đĭ ƀơi aseh anŭn ôh.”
8Tơdơi kơ HʼGômer brơi ană ñu HʼLô-Ruhamah lui mĕm laih, ñu pi kian dơ̆ng laih anŭn hơmâo rai sa čô ană đah rơkơi. 9Tui anŭn, Yahweh laĭ kơ Hôsea tui anai, “Pơanăn bĕ ană đah rơkơi ih anŭn Lô-Ammi, yuakơ ƀing ană plei Israel ƀu djơ̆ ană plei Kâo ôh, laih anŭn Kâo kŏn djơ̆ Ơi Adai gơñu lơi.
10“Samơ̆ ƀing ană plei Israel či jing lu hrup hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ, jing gơnam arăng ƀu dưi pơkă ôh kŏn dưi yap lơi. Hlak anŭn Ơi Adai laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gih ƀu djơ̆ ană plei Kâo ôh,’ samơ̆ hrơi pơanăp či truh tơdang Ơi Adai či laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gih yơh jing ană bă lŏm kơ Ơi Adai hơdip!’ 11Ƀing ană plei Yudah laih anŭn ƀing ană plei Israel či pơgop pơrơno̱m glaĭ. Ƀing gơñu či ruah mă mơ̆ng gơñu pô yơh sa čô pô git gai wai lăng laih anŭn ƀing gơñu či đĭ kơyar lar tui dơ̆ng amăng anih lŏn gơñu. Sĭt yơh, hrơi Yizreel či jing prŏng prin biă mă yơh!