2

Yawmsaub txav txem hab rov hlub

1“Ca le has rua koj cov kwv tas, ‘Ami,’ hab has rua koj cov muam tas, ‘Luhama.’
  2“Ca le tshev mej nam, ca le tshev los maj,
   tsua qhov nwg tsw yog kuv quaspuj
   hab kuv tsw yog nwg quasyawg.
  Thov nwg tso qhov kws deev hluas nraug
   huv nwg xubndag tseg,
  hab tseg qhov kws nwg nrug luas pw
   ntawm nwg lub mig.
  3Tsw ua le ntawd, kuv yuav muab nwg
   tsoog tsho hle ca nwg lab qaab,
   ua kuas nwg zoo yaam le nub kws yug lug.
  Kuv yuav ua kuas nwg zoo yaam le
   tebchaws moj saab qhua,
  hab ua rua nwg zoo le lub tebchaws
   qhuav nkig nkuav,
   hab ua rua nwg nqhes dej tuag.
  4Kuv yuav tsw khuvleej nwg cov mivnyuas,
   vem puab yog mivnyuas hluas nraug.
  5Puab nam moog deev hluas nraug,
   tug kws xeeb puab ua tej kws txaaj muag kawg.
  Nwg has tas, ‘Kuv yuav lawv cov kws kuv nyam qaab moog,
   puab yog cov kws pub zaub mov hab dej,
  pub plaub yaaj hab maaj,
   pub roj hab cawv txwv maab rua kuv.’
  6Vem le hov kuv yuav muab xuav paug
   thaiv nwg kev,
  kuv yuav xov laj kaab kaw nwg ca,
   sub nwg txhad nrhav tsw tau kev moog.
  7Nwg yuav lawv cov kws nwg nyam,
   tassws yuav lawv tsw cuag,
  nwg yuav nrhav puab
   tassws yuav nrhav tsw ntswb.
  Tes nwg yuav has tas, ‘Kuv yuav rov qaab moog
   rua kuv thawj tug quasyawg,
  tsua qhov yaav thau u
   kuv lub neej zoo dua le nwgnuav.’
  8Nwg tsw leeg paub tas kuv yog tug kws pub
   qoob loos, cawv txwv maab hab roj rua nwg,
  hab yog tug kws pub nyaj pub kub
   ntau nplua mag rua nwg,
  mas puab txhad swv tej nyaj kub hov
   teev daab Npa‑aa.

  9“Vem le nuav kuv yuav thim kuv tej qoob
   lawv le lub caij lub nyoog,
  hab thim kuv tej cawv txwv maab lawv le lub caij,
   hab yuav thim kuv tej plaub yaaj
  hab tej maaj kws swv npug nwg lub cev
   lab qaab rov lug.
  10Nwgnuav kuv yuav thws qhov kws nwg ua dev
   taab meeg cov kws nwg nyam,
  hab yuav tsw muaj leejtwg cawm nwg
   dim huv kuv txhais teg.
  11Kuv yuav ua rua nwg tej kev xyiv faab huvsw pluj plag,
   tsw has kevcai paam noj paam haus,
  kevcai nub hli xab,nub Xanpatau
   hab nwg tej kevcai kws teem ca huvsw.
  12Kuv yuav ua rua nwg tej txwv maab txwv cua
   puam tsuaj taag,
  yog tej kws nwg has tas, ‘Nuav yog tej nqe ndav
   kws cov kws kuv nyam pub rua kuv.’
  Kuv yuav rov muab tej hov ua haav zoov,
   hab tsaj qus yuav muab noj taag.
  13Kuv yuav rau txem rua nwg
   vem txhua nub kws nwg ua kevcai hlawv moov xyaab
   xyeem rua tej daab Npa‑aa,
  hab nwg ua zaam coj nplhaib coj npauj nyaj npauj kub
   lawv qaab cov kws nwg nyam moog
  hab nov qaab kuv lawm.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  14“Vem le nuav kuv yuav ntxag nwg,
   coj nwg moog rua tebchaws moj saab qhua
   hab has lug mog lug muas rua nwg.
  15Kuv yuav rov pub nwg muaj vaaj txwv maab rua hov ntawd,
   hab muab lub haav Akhauj hloov
   ua lub qhov rooj kws nwg muaj vaam.
  Qhov ntawd nwg yuav teb kuv
   ib yaam le thaus nwg tseed hluas nkauj,
   hab yaam le thaus nwg tawm huv Iyi tebchaws lug.”
16Yawmsaub has tas, “Nub hov koj yuav hu kuv ua koj tug quasyawg, koj yuav tsw hu kuv ua koj tug daab Npa‑aa dua le lawm. 17Kuv yuav muab tej daab Npa‑aa lub npe rhu tawm huv nwg lub qhov ncauj, mas nwg yuav tsw has txug puab lub npe dua le lawm. 18Nub ntawd kuv yuav cog lug rua tej tsaj qus hab tej noog sau nruab ntug hab tej tsaj kws nkaag huv aav kuas tsw xob txuv koj. Kuv yuav rhuav tshem tej neev, tej ntaaj rag hab tej kev ua rog tawm huv lub tebchaws. Kuv yuav pub koj pw tso sab plhuav. 19Kuv yuav qhab koj rua kuv moog ib txhws, kuv yuav qhab koj huv txujkev ncaaj nceeg hab kev ua ncaaj, hab huv txujkev hlub ruaj khov hab txujkev khuvleej. 20Kuv yuav qhab koj rua kuv, tsw tso koj tseg hlo le, mas koj yuav leeg paub Yawmsaub.”
  21Yawmsaub has tas,
   “Nub ntawd kuv yuav teb,
  kuv yuav teb lub ntuj,
   hab lub ntuj yuav teb lub nplajteb,
  22mas lub nplajteb yuav teb tej qoob loos,
   tej cawv txwv maab hab tej roj,
   hab tej nuav yuav teb Yile‑ee.
  23Kuv yuav tseb nwg rua huv lub tebchaws rua kuv.
   Kuv yuav khuvleej tug kws tsw txais kev khuvleej,
  kuv yuav has rua tug kws tsw yog kuv haiv tuabneeg
   tas, ‘Koj yog kuv haiv tuabneeg,’
  mas nwg yuav has tas,
   ‘Koj yog kuv tug Vaajtswv.’ ”