2

Yawmsaub txiav txim thiab rov hlub

1“Cia li hais rau koj cov kwv tias, ‘Ami,’ thiab hais rau koj cov muam tias, ‘Luhama.’
  2“Cia li cem nej niam, cia li cem los maj,
   rau qhov nws tsis yog kuv pojniam
   thiab kuv tsis yog nws txiv.
  Thov nws tso qhov uas deev hluas nraug
   hauv nws xubntiag tseg,
  thiab tseg qhov uas nws nrog luag pw
   ntawm nws lub mis.
  3Tsis ua li ntawd, kuv yuav muab
   nws tsoos tsho hle cia nws liab qab,
   ua kom nws zoo yam li hnub uas yug los.
  Kuv yuav ua kom nws zoo yam li
   tebchaws moj sab qhua,
  thiab ua rau nws zoo li
   lub tebchaws qhuav nkig nkuav,
   thiab ua rau nws nqhis dej tuag.
  4Kuv yuav tsis khuvleej nws cov menyuam,
   vim lawv yog menyuam hluas nraug.
  5Lawv niam mus deev hluas nraug,
   tus uas xeeb lawv ua tej uas txaj muag kawg.
  Nws hais tias, ‘Kuv yuav raws
   cov uas kuv nyiam qab mus,
  lawv yog cov uas pub zaub mov thiab dej,
   pub plaub yaj thiab maj,
   pub roj thiab cawv txiv hmab rau kuv.’
  6Vim li ntawd kuv yuav muab
   tsob pos thaiv nws kev,
  kuv yuav xov laj kab kaw nws cia,
   xwv nws thiaj nrhiav tsis tau kev mus.
  7Nws yuav raws cov uas nws nyiam,
   tiamsis yuav raws tsis cuag,
  nws yuav nrhiav lawv
   tiamsis yuav nrhiav tsis ntsib.
  Ces nws yuav hais tias,
   ‘Kuv yuav rov qab mus
   rau kuv thawj tug txiv,
  rau qhov yav thaum ub
   kuv lub neej zoo dua li nimno.’
  8Nws tsis lees paub tias
   kuv yog tus uas pub qoob loo,
   cawv txiv hmab thiab roj rau nws,
  thiab yog tus uas pub nyiaj pub kub
   ntau nplua mias rau nws,
  mas lawv thiaj siv tej nyiaj kub ntawd
   teev dab Npa‑as.

  9“Vim li no kuv yuav thim kuv tej qoob
   raws li lub caij lub nyoog,
  thiab thim kuv tej cawv txiv hmab
   raws li lub caij,
  thiab yuav thim kuv tej plaub yaj
   thiab tej maj uas siv npog
   nws lub cev liab qab rov los.
  10Nimno kuv yuav thws qhov uas nws ua dev
   tab meeg cov uas nws nyiam,
  thiab yuav tsis muaj leejtwg cawm nws dim
   hauv kuv txhais tes.
  11Kuv yuav ua rau nws
   tej kev xyiv fab huvsi ploj ntais,
  tsis hais kevcai pam noj pam haus,
   kevcai hnub hli xiab, hnub Xanpatau
   thiab nws tej kevcai uas teem cia huvsi.
  12Kuv yuav ua rau nws
   tej txiv hmab txiv cev puam tsuaj tag,
  yog tej uas nws hais tias,
   ‘No yog tej nqe ntiav
   uas cov uas kuv nyiam pub rau kuv.’
  Kuv yuav rov muab tej ntawd ua hav zoov,
   thiab tsiaj qus yuav muab noj tag.
  13Kuv yuav rau txim rau nws
   vim txhua hnub uas nws ua kevcai hlawv
   hmoov xyab xyeem rau tej dab Npa‑as,
  thiab nws ua zam
   coj nplhaib coj npauj nyiaj npauj kub
   raws cov uas nws nyiam qab mus
  thiab tsis nco qab kuv lawm.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  14“Vim li no kuv yuav ntxias nws,
   coj nws mus rau tebchaws moj sab qhua
   thiab hais lus mos lus muag rau nws.
  15Kuv yuav rov pub nws muaj
   vaj txiv hmab rau qhov ntawd,
  thiab muab lub hav Akhauj hloov
   ua lub qhov rooj uas nws muaj vam.
  Qhov ntawd nws yuav teb kuv
   ib yam li thaum nws tseem hluas nkauj,
  thiab yam li thaum nws tawm
   hauv Iyi tebchaws los.”
16Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd koj yuav hu kuv ua koj tus txiv, koj yuav tsis hu kuv ua koj tus dab Npa‑as dua li lawm. 17Kuv yuav muab tej dab Npa‑as lub npe rho tawm hauv nws lub qhov ncauj, mas nws yuav tsis hais txog lawv lub npe dua li lawm. 18Hnub ntawd kuv yuav cog lus rau tej tsiaj qus thiab tej noog saum nruab ntug thiab tej tsiaj uas nkag hauv av kom tsis txhob txov koj. Kuv yuav rhuav tshem tej hneev, tej ntaj riam thiab tej kev ua rog tawm hauv lub tebchaws. Kuv yuav pub koj pw tso siab plhuav. 19Kuv yuav qhaib koj rau kuv mus ib txhis, kuv yuav qhaib koj hauv txojkev ncaj ncees thiab kev ua ncaj, thiab hauv txojkev hlub ruaj khov thiab txojkev khuvleej. 20Kuv yuav qhaib koj rau kuv, tsis tso koj tseg kiag li, mas koj yuav lees paub Yawmsaub.”
  21Yawmsaub hais tias,
   “Hnub ntawd kuv yuav teb,
  kuv yuav teb lub ntuj,
   thiab lub ntuj yuav teb lub ntiajteb,
  22mas lub ntiajteb yuav teb tej qoob loo,
   tej cawv txiv hmab thiab tej roj,
   thiab tej no yuav teb Yile‑ee.
  23Kuv yuav tseb nws
   rau hauv lub tebchaws rau kuv.
  Kuv yuav khuvleej tus uas tsis txais kev khuvleej,
   kuv yuav hais rau tus uas
   tsis yog kuv haiv neeg tias,
  ‘Koj yog kuv haiv neeg,’
   mas nws yuav hais tias,
   ‘Koj yog kuv tus Vajtswv.’ ”