2

1Yog li ntawd, cia li hu koj cov kwvtij Yixalayees hais tias, “Vajtswv Haivneeg” thiab cov uas “Tus TSWV Hlub.”

Nkaumes Tsis Npuab Hauxeyas, Cov Yixalayees Tsis Npuab Vajtswv

2Kuv cov menyuam, nej cia li thov nej niam; txawm hais tias nws tsis yog kuv tus pojniam thiab kuv tsis yog nws tus txiv los nej thov kom nws tso txojkev ua nkauj ua nraug thiab ua niamntiav tseg. 3Yog nws tsis tso tej ntawd tseg, kuv yuav muab nws tej ris tsho hle kom nws nyob liabqab ploog ib yam li hnub uas nws yug los. Kuv yuav ua kom nws qhuav ib yam li lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav, thiab nws yuav nqhis dej tuag. 4-5Kuv yuav tsis hlub nws cov menyuam, rau qhov lawv yog tus niamntiav uas tsis paub txajmuag cov menyuam. Nws tseem hais tias, “Kuv yuav raws kuv cov hluas nraug mus, lawv mam muab zaub mov, dej haus, ntaub plaub yaj, ntaubmag, roj txiv ntoo thiab cawv txiv hmab rau kuv.”
6Yog li ntawd, kuv yuav muab pos los xov vaj ncig nws thiab xov lajkab thaiv nws txoj haukev. 7Nws yuav caum nws cov hluas nraug qab tiamsis nws raws tsis cuag lawv. Nws yuav mus nrhiav lawv tiamsis nrhiav tsis tau. Ces nws yuav hais tias, “Kuv yuav rov mus nrog kuv thawj tug txiv nyob, yav tas los kuv lub neej yeej zoo tshaj tamsim no lawm ntau.”
8Nws yuav tsis kam lees hais tias tej nplej, cawv txiv hmab, roj txiv ntoo thiab tagnrho tej nyiaj tej kub uas nws pheej coj mus fij rau Npa-as ntawd yog kuv muab rau nws. 9Yog li ntawd, thaum txog lub caij sau qoob kuv yuav muab tej nplej thiab tej cawv txiv hmab uas kuv muab pub nws lawm coj rov los, thiab kuv yuav muab tej ntaub plaub yaj thiab tej ntaubmag uas kuv muab rau nws xaws ua ris tsho hnav coj rov los huv tibsi. 10Kuv yuav muab nws hle liabqab tabmeeg nws tej hluas nraug, thiab yuav tsis muaj leejtwg muaj cuabkav cawm tau nws kom dim ntawm kuv txhais tes. 11Kuv yuav ua kom nws tej rooj noj rooj haus uas niaj xyoo thiab niaj hli ua, tej kevcai hnub Xanpataus thiab tej rooj noj haus uas nws teem tseg ntawd kom tu nrho mus. 12Kuv yuav muab tej txiv hmab thiab txiv ncuavpias uas nws khav hais tias yog nws cov hluas nraug muab them nws, rau qhov nws nrog lawv ua nkauj ua nraug, ua kom puastsuaj tas huv tibsi. Kuv yuav muab nws tej vaj txiv hmab thiab txiv cev ua kom qhuav qhawv ib yam li mojsab qhua; tej tsiaj qus yuav los muab ua kom puastsuaj tas. 13Kuv yuav rau txim rau nws vim nws tsis nco qab kuv lawm; nws tau mus hlawv tshuaj tsw qab rau Npa-as, thiab coj saw nyiaj saw kub mus caum nws cov hluas nraug qab. Tus TSWV yog tus uas hais li ntawd.

Tus TSWV Hlub Nws Haivneeg

14Yog li ntawd, kuv yuav coj nws mus tso rau tom tiaj suabpuam dua; kuv yuav hais lus mos lus muag rau nws thiaj coj tau nws rov los. 15Kuv yuav muab nws tej vaj txiv hmab rov qab rau nws thiab muab lub Hav Covnyom hloov ua lub rooj loog uas cia siab tau. Nws yuav teb kuv tej lus ib yam li thaum nws tseem hluas uas nws nyuam qhuav los nram tebchaws Iziv los. 16Nws yuav rov hu kuv ua nws tus txiv, nws yuav tsis hu kuv ua nws tus Npa-as ntxiv lawm. 17Kuv yuav tsis pub nws hais txog Npa-as lub npe ib zaug li lawm.
18Lub sijhawm ntawd kuv yuav coglus rau tej tsiaj qus thiab tej noog kom tsis txhob los tom kuv haivneeg. Kuv yuav tshem tej cuabyeej ua rog tawm hauv lub tebchaws mus kom tas, tsis hais tej ntaj thiab tej hneevnti; kuv yuav cia kuv haivneeg nyob kaj siab lug thiab muaj kev thajyeeb.

  19Yixalayees, kuv yuav yuav koj
   ua kuv tus pojniam;
  kuv yuav ua ncaj thiab muab siab npuab koj;
  kuv yuav hlub thiab hmov tshua koj,
  thiab yuav koj ua kuv tug mus ibtxhis li.
  20Kuv yuav ua raws li kuv tej lus cog
   tseg thiab yuav koj ua kuv tug,
  thiab koj yuav lees yuav kuv ua koj tus TSWV.
  21-22Lub sijhawm ntawd kuv yuav teb
   kuv haivneeg Yixalayees tej lus thov.
  Kuv yuav tso nag los rau hauv lub
   ntiajteb no,
  ces lub ntiajteb yuav tuaj qoobloo,
   txiv hmab thiab txiv ntoo roj.
  
  23Kuv yuav tsa kuv haivneeg rau hauv
  lub tebchaws ntawd thiab ua kom lawv vammeej.
  Kuv yuav hlub cov neeg uas muaj lub npe hu hais tias
   “Tsis Hlub,”
  thiab hlub cov neeg uas hu hais tias
   “Tsis Yog Kuv Haivneeg”
  Kuv yuav hais tias, “Nej yog kuv haivneeg,”
  thiab lawv yuav teb hais tias, “Koj yog peb tus Vajtswv.”