2

Klei Yêhôwa Khăp kơ Phung Ƀuôn Sang Amâo Sĭt Suôr Ôh

1 “Lač bĕ kơ ayŏng adei diih: Ammi, leh anăn kơ amai adei diih: Ruhama.”
  2“Ƀuah bĕ kơ amĭ diih, ƀuah bĕ,
   kyuadah ñu amâo jing mô̆ kâo ôh,
  leh anăn kăn kâo jing ung ñu rei.
   Brei ñu mă hwiê hĕ klei knhông mơ̆ng ƀô̆ mta ñu,
   leh anăn klei tlĕ piu mơ̆ng plah wah ksâo ñu;
  3huĭdah kâo toh hĕ čhiăm ao ñu tơl ñu dôk lưng mlŭn
   msĕ si ti hruê amĭ kkiêng kơ ñu,
  leh anăn brei ñu jing msĕ si anôk kdrăn tač,
   brei ñu jing msĕ si anôk lăn thu,
   leh anăn bi mdjiê ñu hŏng klei mhao kơ êa.
  4Kâo amâo srăng pap kơ phung anak ñu ôh,
   kyuadah diñu jing phung anak klei knhông.
  5Kyuadah amĭ diñu ngă klei knhông leh,
   ba tian kơ diñu hlăm klei hêñ.
  Kyuadah ñu lač leh, ‘Kâo srăng tui nao kơ phung piu kâo,
   phung srăng brei kpŭng, êa,
   čhiăm mlâo biăp, mrai kbuă, êa boh ôliwơ, leh anăn mnơ̆ng mnăm kơ kâo.’
  6Kyuanăn kâo srăng pram êlan ñu hŏng êruê;
   leh anăn ƀư̆ mnư̆ kgăn hĕ ñu čiăng đăm ñu ƀuh ôh êlan ñu khăng êbat.
  7Ñu srăng tui tiŏ phung piu ñu,
   ƀiădah ñu amâo srăng hmao digơ̆ ôh;
  ñu srăng duah digơ̆, ƀiădah amâo srăng ƀuh digơ̆ ôh.
   Leh anăn ñu srăng lač,
  ‘Kâo srăng nao leh anăn lŏ wĭt kơ ung kâo êlâo,
   kyuadah hlăk anăn jing jăk hĭn kơ kâo hŏng ară anei.’

  8Ñu amâo tuôm thâo ôh kâo yơh
   brei leh kơ ñu mdiê, kpiê mrâo, leh anăn êa prăi boh ôliwơ anăn,
  leh anăn kâo yơh bi lar kơ ñu prăk leh anăn mah
   diñu yua pioh leh kơ yang Baal.
  9Kyuanăn kâo srăng mă wĭt mdiê kâo djŏ ênuk gơ̆,
   leh anăn kpiê mrâo kâo djŏ yan gơ̆,
  leh anăn kâo srăng lŏ mă hĕ čhiăm mlâo biăp kâo leh anăn mrai kbuă kâo,
   dŏ pioh guôm klei lưng mlŭn ñu.
  10Ară anei kâo srăng bi êdah klei hêñ mlâo ñu
   ti anăp ală phung piu ñu,
   leh anăn amâo mâo pô srăng bi mtlaih ñu mơ̆ng kngan kâo ôh.
  11Kâo srăng bi ruê̆ hĕ jih jang klei hơ̆k ñu,
   jih hruê knăm ñu, mlan mrâo ñu,
   hruê sabat ñu, leh anăn jih jang hruê knăm yuôm ƀi kčah leh.
  12Kâo srăng bi rai phŭn boh kriăk ƀâo leh anăn ana boh hra ñu,
   kơ dŏ anăn ñu lač, ‘Dŏ anei jing klei mưn phung piu kâo brei leh kơ kâo.’
  Kâo srăng mjing digơ̆ kmrơ̆ng,
   leh anăn hlô dliê srăng ƀơ̆ng hĕ digơ̆.
  13Kâo srăng bi kmhal ñu
   kyua jih hruê ñu čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ yang Baal,
  mă kdrăp, čŭt krah, buh kông, leh anăn tui nao kơ phung piu ñu,
   leh anăn wơr bĭt hĕ kâo,”


  14“Kyuanăn nĕ anei, kâo srăng mƀlum ñu,
   leh anăn atăt ñu kơ kdrăn tač,
   leh anăn srăng blŭ hŏng klei êdu kơ ñu.
  15 Tinăn kâo srăng lŏ brei kơ ñu đang boh kriăk ƀâo ñu,
   leh anăn brei tlung Akôr jing sa boh ƀăng bhă klei čang hmăng.
  Leh anăn tinăn ñu srăng mmuñ msĕ si ênuk ñu hlăk ai,
   msĕ si ti hruê ñu kbiă mơ̆ng čar Êjip.”
  16“Hlăm hruê anăn,” Yêhôwa lač,
   “Ih srăng iêu kơ kâo, ‘Ung kâo,’
   leh anăn amâo srăng lŏ iêu kơ kâo, ‘yang Baal kâo’ ôh.
  17Kyuadah kâo srăng mă hĕ mơ̆ng ƀăng êgei ñu anăn phung yang Baal,
   čiăng đăm arăng lŏ răk ôh anăn diñu.
  18Hlăm hruê anăn kâo srăng ngă brei kơ diih sa klei bi mguôp
   hŏng hlô dliê, čĭm phiơr hlăm adiê,
  leh anăn hlô êbat ban ti lăn;
   kâo srăng bi luč hna, đao gưm, leh anăn klei bi blah mơ̆ng čar;
   leh anăn kâo srăng brei diih đih mdei hŏng klei hơĭt.
  19Kâo srăng bi čuôp kâo hŏng ih nanao;
   kâo srăng bi čuôp ih hŏng kâo hlăm klei kpă ênô, klei djŏ,
   klei jăk, leh anăn klei pap.
  20Kâo srăng bi čuôp ih hŏng kâo hlăm klei sĭt suôr,
   leh anăn ih srăng thâo kral Yêhôwa.”
  21Yêhôwa lač, “Hlăm hruê anăn kâo srăng lŏ wĭt lač kơ phung adiê,
   leh anăn phung adiê srăng lŏ wĭt lač kơ lăn ala;
  22lăn ala srăng lŏ wĭt lač kơ mdiê,
   kpiê mrâo, leh anăn êa boh ôliwơ,
   leh anăn diñu srăng lŏ wĭt lač kơ Jesrêel.
  23 Kâo srăng pla ñu kơ kâo pô hlăm čar.
   Leh anăn kâo srăng pap kơ pô ka mâo klei pap ôh,
  kâo srăng lač kơ pô amâo djŏ ƀuôn sang kâo ôh,
   ‘Diih jing phung ƀuôn sang kâo,’
   leh anăn diñu srăng lač, ‘Ih jing Aê Diê kâo.’ ”