3

1Chúa Hằng Hữu lại bảo tôi: "Một lần nữa, con cứ đi yêu người vợ đã có tình nhân, là một dâm phụ. Đó là tình yêu của Chúa Hằng Hữu đối vối con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ hướng vê các thần khác và thích ăn bánh cúng bằng nho khô. 2Vậy tôi đi chuộc nàng với giá 15 lạng bạc và một ô-me rưỡi lúa mạch. 3Tôi bảo nàng: "Nàng hãy ở với tôi một thời gian, đừng hành nghề mãi dâm, hoặc ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào, thì tôi cũng giữ mình với nàng như vậy."
4Vì dân Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua lâu ngày không có vua, không nhà lãnh đạo, không tế lễ, không bàn thờ, không sử dụng ê-phót và thê-ra-phim để cầu hỏi Chúa. 5Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên sẽ quay về tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Chân Thần mình và Đa-vít là vua mình. Họ sẽ kính sợ Chúa Hằng Hữu và hưởng phúc lành của Ngài cho đến cuối cùng.