3

Hauxeya thiab tus pojniam deev hluas nraug

1Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li mus dua ib zaug thiab hlub tus pojniam uas muaj hluas nraug thiab yog tus pojniam uas nrog luag pw, ib yam li Yawmsaub hlub cov Yixayee, txawm yog lawv tig mus raws luag tej dab thiab nyiam tej ncuav txiv hmab qhuav uas xyeem rau dab kuj xij.” 2Kuv thiaj muab kaum tsib sekhee nyiaj thiab ib haumaw txhais qeb yuav kuv tus pojniam rov los. 3Kuv hais rau nws tias, “Koj yuav tsum nrog kuv nyob ua kuv tug ntev ntev, tsis txhob mus deev lwm tus, thiab tsis txhob mus ua lwm tus li. Mas kuv yuav nrog koj nyob ib yam nkaus thiab.” 4Yixayee caj ces yuav nyob tsis muaj vajntxwv tsis muaj ib tug thawj, tsis muaj kevcai xyeem tsis muaj ncej teev dab tsis muaj efauj tsis muaj dab mlom ntev. 5Dhau ntawd Yixayee caj ces yuav rov los thiab nrhiav Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv thiab nrhiav Davi uas yog lawv tus vajntxwv. Yav tom hauv ntej lawv yuav los cuag Yawmsaub ua ntshai kawg thiab tau nws txojkev zoo.